357/2021 «Εξέταση αιτήματος παράτασης σύμβασης της προμήθειας, «Προμήθεια ενός φορτηγού με υπερκατασκευή κλειστής κιβωτάμαξας»,προϋπολογισμού 67.704,00 € (με Φ.Π.Α.),Κ.Α.02.15.7132.001 Ι.Π.Cpv: 34142100-5».

357/2021 «Εξέταση αιτήματος παράτασης σύμβασης της προμήθειας, «Προμήθεια ενός φορτηγού με υπερκατασκευή κλειστής κιβωτάμαξας»,προϋπολογισμού 67.704,00 € (με Φ.Π.Α.),Κ.Α.02.15.7132.001 Ι.Π.Cpv: 34142100-5».

357