384/2020 Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και όρων διαγωνισμού του έργου: « Σ019 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΖΑΛΟΓΓΟΥ»

384/2020 Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και όρων διαγωνισμού του έργου: « Σ019 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΖΑΛΟΓΓΟΥ»

384_2020