411/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον Κ.Α.Ε 02.10.7135.000 με τίτλο “Λοιπός εξοπλισμός“ από Ίδια Έσοδα, για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων».

411/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον Κ.Α.Ε 02.10.7135.000 με τίτλο “Λοιπός εξοπλισμός“ από Ίδια Έσοδα, για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων».

411_2020