412/2020 Έγκριση πρακτικών Νο1 Αποσφράγισης και ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικών Προσφορών και Νο 2 Αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια καυσίμων κίνησης/θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Πρέβεζας και των Νομικών του προσώπων ετών 2020-2022».

412/2020 Έγκριση πρακτικών Νο1 Αποσφράγισης και ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικών Προσφορών και Νο 2 Αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια καυσίμων κίνησης/θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Πρέβεζας και των Νομικών του προσώπων ετών 2020-2022».

412_2020