418/2020 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Σ018 Αποχέτευση όμβριων υδάτων Δήμου Πρέβεζας » συμβατικού ποσού 18.387,17 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

418/2020 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Σ018 Αποχέτευση όμβριων υδάτων Δήμου Πρέβεζας » συμβατικού ποσού 18.387,17 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

418_2020