420/2021 «Έγκριση πρακτικού Νο 2 Αποσφράγισης και Ελέγχου των Δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΤΟΝΕΡ, γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού».

420/2021 «Έγκριση πρακτικού Νο 2 Αποσφράγισης και Ελέγχου των Δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΤΟΝΕΡ, γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού».

420