428/2019 – Έγκριση των τευχών δημοπράτησης, των όρων διαγωνισμού και της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Σ018 Έργα διαμόρφωσης κοιμητηρίων Δήμου Πρέβεζας»

428/2019 – Έγκριση των τευχών δημοπράτησης, των όρων διαγωνισμού και της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Σ018 Έργα διαμόρφωσης κοιμητηρίων Δήμου Πρέβεζας»

428