508/2020 Έγκριση Πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Σ020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ» και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.

508/2020 Έγκριση Πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Σ020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ» και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.

508_2020