514/2021 «Έγκριση υποβολής δήλωσης για την ένταξη των Παιδικών Σταθμών και λ οιπών δομών του Δήμου Πρέβεζας στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης: «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2021 2022 ».

514/2021 «Έγκριση υποβολής δήλωσης για την ένταξη των Παιδικών Σταθμών και λ οιπών δομών του Δήμου Πρέβεζας στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης: «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2021 2022 ».

514