519/2020 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Σ019 Έργα βελτίωσης αθλητικών και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Πρέβεζας» συμβατικού ποσού 39.104,70 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

519/2020 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Σ019 Έργα βελτίωσης αθλητικών και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Πρέβεζας» συμβατικού ποσού 39.104,70 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

519_2020