526/2019 – Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2017 , της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρέβεζας

526/2019 – Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2017 , της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρέβεζας

526