533/2020 Έγκριση μελέτης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη »

533/2020 Έγκριση μελέτης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη »

533_2020