564/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 3 αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού Παιδ.Σταθμών Δήμου Πρεβεζας έτους 2018-19»

564/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 3 αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού Παιδ.Σταθμών Δήμου Πρεβεζας έτους 2018-19»

564