591/2020 Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο με τίτλο «ΒΕΛΤIΩΣΗ ΑΓΡΟTlΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΚ ΣΙΝΩΠΗΣ»

591/2020 Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο με τίτλο «ΒΕΛΤIΩΣΗ ΑΓΡΟTlΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΚ ΣΙΝΩΠΗΣ»

591_2020