595/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.15.7135.000 με τίτλο “Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού με Ίδια Έσοδα” για την προμήθεια ηλεκτρικής μονάδας Διαγράμμισης Γηπέδων , για τις διαγραμμίσεις των Δημοτικών Γηπέδων

595/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.15.7135.000 με τίτλο “Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού με Ίδια Έσοδα” για την προμήθεια ηλεκτρικής μονάδας Διαγράμμισης Γηπέδων , για τις διαγραμμίσεις των Δημοτικών Γηπέδων

595_2020