597/2020 Έγκριση μετακίνησης δημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας

597/2020 Έγκριση μετακίνησης δημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας

597_2020