608/2020 Έγκριση αποδοχής των δύο (2) θέσεων (1 πλήρους και 1 μερικής 3ωρης) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες καθαριότητας του Δ. ΙΕΚ και του ΣΔΕ

608/2020 Έγκριση αποδοχής των δύο (2) θέσεων (1 πλήρους και 1 μερικής 3ωρης) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες καθαριότητας του Δ. ΙΕΚ και του ΣΔΕ

608_2020