62/2021 Έγκριση της αριθμ 3 /20 21 απόφασης του Δ.Σ της ΝΕΔΗΚΕΠ, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα του Προϋπολογισμού για το έτος 202 1 , προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από τον δημοτικό π ροϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012 και ψήφιση πίστωσης για τη χρηματοδότησή της από το Δήμο Πρέβεζας.

62/2021 Έγκριση της αριθμ 3 /20 21 απόφασης του Δ.Σ της ΝΕΔΗΚΕΠ, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα του Προϋπολογισμού για το έτος 202 1 , προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από τον δημοτικό π ροϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012 και ψήφιση πίστωσης για τη χρηματοδότησή της από το Δήμο Πρέβεζας.

62