636/2020 Έγκριση πρακτικού Νο 2 εξέτασης οικονομικών προσφορών του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «Πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές έξυπνης πόλης για το Δήμο Πρέβεζας»

636/2020 Έγκριση πρακτικού Νο 2 εξέτασης οικονομικών προσφορών του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «Πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές έξυπνης πόλης για το Δήμο Πρέβεζας»

636_2020