615/2020 Καθορισμός τέλους Ακίνητης Περιουσίας Δήμου Πρέβεζας (ΤΑΠ), για το έτος 2021 και εισήγηση στο Δ.Σ.

615/2020 Καθορισμός τέλους Ακίνητης Περιουσίας Δήμου Πρέβεζας (ΤΑΠ), για το έτος 2021 και εισήγηση στο Δ.Σ.

615_2020