Διαβούλευση «Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Πρέβεζας (ΒΑΑ)»

Διαβούλευση «Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Πρέβεζας (ΒΑΑ)»
svaa

Στο πλαίσιο της κατάρτισης μελέτης για την εκπόνηση στρατηγικής του «Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Πρέβεζας» της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ) Πρέβεζας σας αποστέλλουμε σύντομη παρουσίαση

  • Των προβλημάτων και των αναγκών της Περιοχής Παρέμβασης στα οποία εστιάζει η λογική της συγκεκριμένης ΟΧΕ, και τέλος
  • Της Περιοχής Παρέμβασης,
  • Της λογικής της ΒΑΑ Πρέβεζας,
  • Το όραμα της στρατηγικής της ΒΑΑ Πρέβεζας με παρουσίαση των αξόνων προτεραιότητας και των ειδικών στόχων της.

Σκοπός είναι να γνωστοποιηθούν οι στόχοι και η λογική της ΒΑΑ Πρέβεζας στους εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς ώστε να ανατροφοδοτηθεί η συνέχιση της μελέτης με τις δικές τους  απόψεις, ιδέες και προτάσεις για συγκεκριμένες δράσεις και έργα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως συμπληρωθεί το ειδικό ερωτηματολόγιο που επισυνάπτεται, ώστε να λάβουμε γνώση των προτεινόμενων έργων και δράσεων. Είναι εξαιρετικά σημαντικό οι φορείς και πολίτες που εμπλέκονται σε ζητήματα της Περιοχής Παρέμβασης όπως αυτή παρουσιάζεται– να συμβάλλουν παραγωγικά στην διαδικασία σύνταξης ενός ολοκληρωμένου και ρεαλιστικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Πρέβεζας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
pdf
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
pdf
Ερωτηματολόγιο Διαβούλευσης
Όλα τα στοιχεία που παρέχει ο χρήστης αυτού του Δικτυακού Τόπου για το σκοπό της δημόσιας διαβούλευσης για τo Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Πρέβεζας (ΒΑΑ) χρησιμοποιούνται από το Δήμο Πρέβεζας μόνο για τις ανάγκες της Δημόσιας Διαβούλευσης. Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλει ο χρήστης είναι ευθύνη του ιδίου και οποιαδήποτε ζημία (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) προέρχεται από υποβολή ανακριβών στοιχείων βαρύνει τον ίδιο το χρήστη και σε καμία περίπτωση το Δήμο Πρέβεζας. Τα παραπάνω στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν από την Επιτροπή Διαβούλευσης.

Συμφωνώ