Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Πρέβεζας

kifi-photo
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Δήμου Πρέβεζας

Υπηρεσίες φροντίδας και φιλοξενίας σε ηλικιωμένα άτομα που δεν μπορούν να   αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα               

poster-kifi

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας  Ηλικιωμένων  Δήμου Πρέβεζας ξεκίνησε τη λειτουργία του το έτος 2010 και χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Ηπείρου στα πλαίσια  της πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ» περιόδου 2007-2013.

 

Το Κέντρο στεγάζεται σε παραχωρηθέν από τον Δήμο Πρέβεζας στην Νέα Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση (ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π) κτίριο επιφανείας 200,45 τ.μ., που βρίσκεται στη περιοχή του πάρκου Νεάπολης του Δήμου Πρέβεζας.

 

Αντικείμενο αποτελεί η παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια, κτλ.) και το περιβάλλον που τους φροντίζει αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει, επειδή εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας .

 

Το Κ.Η.Φ.Η. Πρέβεζας αποτελεί σταθερή μονάδα παροχής υπηρεσιών προς συγκεκριμένο αριθμό εξυπηρετούμενων (20).

 

Απευθύνεται σε άτομα 3ης και 4ης ηλικίας μη δυνάμενων να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα(κινητικές δυσκολίες-άνοια κ.λ.π.), των οποίων το περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει.

Το κενό αυτό το αναπληρώνει το Κ.Η.Φ.Η. με την παροχή οργανωμένης κοινωνικής φροντίδας, από ειδικευμένο προσωπικό, εθελοντές και άλλους φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης της κοινότητας, σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους ημερήσιας ή και ολιγόωρης παραμονής.

 

Η δομή συνεργάζεται με υπηρεσίες, δομές και φορείς του Δήμου μας που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας και πρόνοιας.

 

Το Κ.Η.Φ.Η. στελεχώνεται από: 1 Νοσηλευτή, 2 Κοινωνικούς φροντιστές, 1 Βοηθητικό προσωπικό και 1 Ιατρό Παθολόγο  και παρέχονται:

 

  • Υπηρεσίες ημερήσιας φιλοξενίας.
  • Ιατρική παρακολούθηση
  • Νοσηλευτική φροντίδα.
  • Φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών.
  • Ατομική υγιεινή.
  • Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης.
  • Στο μέτρο του δυνατού, προγράμματα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.
  • Σίτιση

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή 08:00-16:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2682024682

Δ/νση: Πάρκο Νεάπολης-Πρέβεζα

Email: kifipre@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100017876739953&locale=el_GR

Το Κ.Η.Φ.Η. έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 ’ Περιφέρειας Ηπείρου ( αριθμ πρωτ.3214/02-11-2016 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου) από 01/07/2016 έως 30/06/2017 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Ο προυπολογισμός της πράξης ανέρχεται στο ποσό των 87.480,43 ευρώ συνολική επιλέξιμη δαπάνη

Με την με αριθμ. 2027/14-08-2017 Απόφαση τροποποίησης  της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» με κωδικό MIS 5002132 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα  «Ήπειρος» 2014-2020 , η νέα ημερομηνία λήξης του φυσικού αντικειμένου είναι η 30/06/2019 και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των  257.125,44 €

perifereia-ipeirou

Με την  με αριθμ. πρωτ.1837/26-06-2019 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου (ΑΔΑ:61ΛΡ7Λ9-2ΛΦ): 2η Τροποποίηση της πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στο Δήμο Πρέβεζας» , η νέα ημερομηνία λήξης του φυσικού αντικειμένου είναι η 30/06/2020 και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των  348.400,00 €, για συνολικά 4 έτη λειτουργίας της δομής Κ.Η.Φ.Η, ήτοι: από 01/07/2016 έως 30/06/2020.

https://www.youtube.com/watch?v=hMEmcKbnqLw

Με την αριθμ. 1333/24-06-2020 Απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου τροποποιήθηκε η απόφαση ένταξης της πράξης “ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ” με MIS 5002132 και η νέα ημερομηνία λήξης είναι η 30/06/2023 (λήξη φυσικού αντικειμένου).

Ο προυπολογισμός της πράξης ανέρχεται στο ποσό των 650.000,00 ευρώ συνολική επιλέξιμη δαπάνη , για συνολικά επτά (7) έτη λειτουργίας της δομής Κ.Η.Φ.Η, ήτοι: από 01/07/2016 έως 30/06/2023.

ee
espa20142020

Με την αριθμ.1862/28-06-2023 (ΑΔΑ: Ψ86Κ7Λ9-3Ω1) Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου: 4η τροποποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» με κωδικό MIS 5002132 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα  «Ήπειρος» 2014-2020,

η νέα ημερομηνία λήξης είναι η 31/12/2023 (λήξη φυσικού αντικειμένου).

Ο προυπολογισμός της πράξης ανέρχεται στο ποσό των 700.000,60 ευρώ συνολική επιλέξιμη δαπάνη , για συνολικά  7,5  έτη λειτουργίας της δομής Κ.Η.Φ.Η, ήτοι: από 01/07/2016 έως 31/12/2023.