Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

140/2023 «Έγκριση της αριθ.3/2023 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής του Δήμου Πρέβεζας με θέμα: «Προβολή του Δήμου Πρέβεζας στον Καλοκαιρινό Οδηγό νομού Πρέβεζας 2023 (Let’s Go Preveza)», συνολικού κόστους 1.000,00 ΕΥΡΩ συν ΦΠΑ 24%»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2023/140_2023.pdf"]...

138/2023 «Ανάκληση της αριθμ. 66/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πρέβεζας, με θέμα: ‘Έγκριση εισόδου-εξόδου πτηνοτροφικής μονάδας στη θέση Κοζύλι στη Ν.Σαμψούντα Πρέβεζας’»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2023/138_2023.pdf"]...

128/2023 «Καθορισμός δημοτικών χώρων που θα διατεθούν σε πολιτικά κόμματα και σε Συνασπισμούς Συνεργαζόμενων Κομμάτων για την προβολή τους, καθώς και άλλων λεπτομερειών, για την διεξαγωγή της προεκλογικής διαδικασίας ενόψει των γενικών βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2023/128_2023.pdf"]...

124/2023 «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ‘ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020’»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2023/124_2023.pdf"]...

117/2023 «Εξέταση αιτήματος μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Πρέβεζας», Συμβατική δαπάνη 48.037,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ,Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ , Κ.Α.: 02..64.7135.222, CPV: 44212321-5»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2023/117_2023.pdf"]...

111/2023 «Μεταβολή ποσοστών συμμετοχής ΕΤΕπ και Τ.Π και Δανείων στην χρηματοδότηση του έργου «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γή και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Πρέβεζας» ενταγμένου στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» το οποίο μεταφέρθηκε στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ‘ΑΝΤΏΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’ »

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2023/111_2023.pdf"]...

109/2023 «Έγκριση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την επιχορήγηση της Μη Κερδοσκοπικής εταιρείας PREVEZA JAZZ FESTIVAL για τη διοργάνωση του 21ου Preveza Jazz Festival, που θα γίνει φέτος στις 26, 27,28 Μάϊου 2023»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2023/109_2023.pdf"]...

106/2023 «Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την πιστοποίηση των παραδοτέων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΚΤ (Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου) του Δήμου Πρέβεζας < επιτροπές του άρθρου 221 του Ν.4412/2016,φεκ τΑ΄,8.8.2017»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2023/106_2023.pdf"]...