Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

644/2018 – Μεταφορά τμήματος αγροτική οδού που διέρχεται εντός ιδιοκτησίας με ίσου εδαφικού τμήματος της τεμνόμενης ιδιοκτησίας και γεωμετρική μεταβολή στο κτηματολόγιο στη νέα θέση της οδού, σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/644_2018.pdf"]...

643/2018 – Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για το έργο: «Αποκατάσταση οδοποιιας και βελτίωση βατότητας προς κτηνοτροφικές μονάδες στα όρια του Δ.Δ Μιχαλιτσίου Πρέβεζας» προϋπολογισμού 74.400,00 (με Φ.Π.Α.) ΕΥΡΩ

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/643_2018.pdf"]...

641/2018 – Έγκριση δαπάνης του ποσού των 20.720€ που αφορά την οικονομική ενίσχυση μέσω ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ σε πολίτες που έχουν πληγεί οι κατοικίες τους από φυσικές καταστροφές κατά την θεομηνία 1,2/12-2017 σύμφωνα με την αριθ. 42883/17-8-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ : ΨΦΛΝ465ΧΘ7-16Δ)

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/641_2018.pdf"]...

640/2018 – Αποδοχή τροποποίησης της παρ.1 του άρθρου 4 της από 22.11.2018 σύμβασης του δεσμευμένου καταπιστευτικού λογαριασμού «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 Δήμου (θύλακες υψηλής ανεργίας) (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων)

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/640_2018.pdf"]...

639/2018 – Αποδοχή όρων και συμφωνιών σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) με το Πράσινο Ταμείο και το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2018, για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση πάρκου Δημοκρατίας» προϋπολογισμού 350.000,00€ (με ΦΠΑ), με ποσό χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο 210.000,00 €

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/639_2018.pdf"]...

637/2018 – Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου για την υποβολή της μελέτης: {ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ}

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/637_2018.pdf"]...

631/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών με τίτλο: · {Σ018 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Πρέβεζας} Τμήμα Α · {Σ018 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Πρέβεζας} Τμήμα Β

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/631_2018.pdf"]...

629/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:{ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΩΡΩΠΟΥ, ΛΟΥΡΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ}

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/629_2018.pdf"]...

628/2018 – ΕΓΚΡΙΣΗ 5ου ΑΠΕ και 3ου ΠΚΤΜΝΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:{ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΩΡΩΠΟΥ, ΛΟΥΡΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ}

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/628_2018.pdf"]...

627/2018 – Έγκριση της αριθμ. 59/2018 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας, περί οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/627_2018.pdf"]...

624/2018 – Kαθιέρωση διαφορετικού ωραρίου καθώς και εξαίρεσης της εφαρμογής της πενθήμερης εργασίας υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2019

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/624_2018.pdf"]...

622/2018 – Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:{ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΡΟΦΩΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ Τ.Κ ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ }

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/622_2018.pdf"]...

618/2018 – Αποδοχή Τροποποίησης της συγχρηματοδοτούμενης από το Ε.Κ.Τ. Πράξης: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 301.000,00 €, με Κωδικό ΟΠΣ 5000604 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» και παράταση συμβάσεων εργαζομένων σ’ αυτό

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/618_2018.pdf"]...