Δίκτυο Εθελοντισμού Δήμου Πρέβεζας

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη 1999, ο εθελοντισμός θεωρείται χρήσιμος όσο ποτέ άλλοτε για την επίλυση κοινωνικών, οικονομικών, πολιτισμικών, ανθρωπιστικών και ειρηνευτικών ζητημάτων και είναι η ατομική συνεισφορά που δεν σχετίζεται με κέρδος, αμοιβή ή καριέρα, αλλά στοχεύει στην ευημερία των συνανθρώπων ή του συνόλου της κοινωνίας. Η ρίζα της λέξης είναι λατινική (voluntas: θέληση).

Σκοπός της Ομάδας Εθελοντών του Δήμου Πρέβεζας προτείνεται να είναι η παροχή υπηρεσιών σε τομείς όπως η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, η προστασία της δημόσιας υγείας, η πολιτική προστασία, η προστασία του περιβάλλοντος, ο καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και παραλιών, η ενημέρωση των δημοτών σχετικά με προγράμματα που εφαρμόζει ο Δήμος κτλ.

Γραφείο Εθελοντών

Το γραφείο εθελοντών έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 1. Την καταγραφή, χαρτογράφηση, όλων των εθελοντικών οργανώσεων, συλλόγων, σωματείων, και κάθε άλλου φορέα που ασχολείται με παρόμοιες δράσεις.
 2. Τη δημιουργία «Τράπεζας Εθελοντών», μέσω μοντέλου προσέλκυσης, με σκοπό τον καταμερισμό τους σε εθελοντικούς τομείς δράσης, σύμφωνα με τις επιλογές τους και το διαθέσιμο χρόνο τους. Τα προσωπικά δεδομένα των εθελοντών θα είναι απόρρητα και θα δίνονται στη δημοσιότητα μόνο όταν οι ίδιοι το επιθυμούν.
 3. Τη στήριξη, τον σχεδιασμό και τη συνεργασία με φορείς δημοσίου τομέα και υπηρεσίες του Δήμου Πρέβεζας και της πολιτείας εντός και εκτός γεωγραφικών ορίων του Δήμου Πρέβεζας καθώς και κάθε είδους διαρκών και αυτοτελών εθελοντικών δράσεων και προγραμμάτων σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.
 4. Το σχεδιασμό επικοινωνιακών προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών προσέλκυσης εθελοντών σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας, το τμήμα Μηχανογράφησης του Δήμου Πρέβεζας, και τα ΜΜΕ.
 5. Την επιμέλεια ενημέρωσης των πολιτών με σκοπό την ευαισθητοποίηση, ένταξη, συνεργασία και συνέργεια σε εθελοντικές δράσεις μέσω ενημερωτικών εντύπων, ανακοινώσεων και λοιπών, ενεργειών προβολής από το δικτυακό τόπο του Δήμου Πρέβεζας και κάθε άλλο πρόσφορο και αποτελεσματικό μέσο.
 6. Το σχεδιασμό εξειδικευμένης και συνεχούς κατάρτισης και επιμόρφωσης των εθελοντών και εκπαιδευτών.
 7. Το σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινωνικών ερευνών από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας που αποτιμούν τις ανάγκες εθελοντικών προγραμμάτων κοινωνικής παρέμβασης και υποστήριξης κοινωνικών ομάδων.
 8. Την υποστήριξη των τοπικών εθελοντικών οργανώσεων και τη συνδιοργάνωση δράσεων, εκδηλώσεων και προγραμμάτων εθελοντισμού στην περιοχή του Δήμου Πρέβεζας.
 9. Την κατάρτιση και υλοποίηση ετήσιου σχεδίου δράσης εθελοντισμού.
 10. Τη συνεργασία του Δήμου Πρέβεζας με άλλους Δήμους και Περιφέρειες της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα αλληλεγγύης και εθελοντισμού ανταλλαγή τεχνογνωσίας, πληροφόρησης και εμπειριών) με τελικό στόχο την ολοκλήρωση ενός τοπικού δικτύου αλληλεγγύης στο οποίο θα συμμετέχουν ως ισότιμοι εταίροι οι συλλογικές εκφράσεις της κοινωνίας, αλλά και φυσικά πρόσωπα.

Δίκτυο Εθελοντών Δήμου Πρέβεζας

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τη σύσταση του δικτύου εθελοντών:

 1. Μέλη του Δικτύου Εθελοντών μπορεί να είναι όσοι κάτοικοι και δημότες του Δήμου Πρέβεζας επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση, έπειτα από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα δημοσιευθεί από το Δήμο Πρέβεζας. Για το σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί «Μητρώο Εθελοντών Δήμου Πρέβεζας» στο οποίο θα καταγράφονται τα στοιχεία όσων υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην ομάδα.
 2. Σκοπός του Δικτύου Εθελοντών Δήμου Πρέβεζας είναι η παροχή, διά μέσου των μελών της, υπηρεσιών σε διάφορους τομείς όπως:
  • Κοινωνική αλληλεγγύη και πρόνοια,
  • Δημόσια Υγεία και πρόληψη,
  • Υπηρεσίες σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες,
  • Πολιτική προστασία, προστασία του περιβάλλοντος και πολιτισμός
  • Τουρισμός.
 3. Έδρα του Δικτύου Εθελοντών είναι η πόλη της Πρέβεζας. Στα πλαίσια της λειτουργίας του Δικτύου Εθελοντών Δήμου Πρέβεζας μπορούν να λειτουργούν αποκεντρωμένες Ομάδες Εθελοντών στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων, υπό την εποπτεία των κατά τόπους Αντιδημάρχων.
 4. Αρμόδιος για την λειτουργία του Γραφείου Εθελοντισμού καθώς και του Εθελοντικού Δικτύου Πρέβεζας είναι ο δημοτικός σύμβουλος στον οποίο με απόφαση Δημάρχου έχουν ανατεθεί καθήκοντα θεμάτων Εθελοντισμού.
 5. Δεν δύναται να υπάρχει καμία οικονομική ή άλλου είδους συναλλαγή μεταξύ του Γραφείου Εθελοντισμού με τα μέλη του Δικτύου ή με άλλες εθελοντικές οργανώσεις και φορείς.
 6. Οι δράσεις του Δικτύου δύναται να καθορίζονται σε ετήσια βάση μέσω της κατάρτισης προγράμματος δράσεων το οποίο θα εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο και θα αναρτάται σε δημόσια διαβούλευση.
 7. Δύναται να υπάρχουν έκτακτες δράσεις σε επείγουσες και μόνο καταστάσεις (φυσικές καταστροφές, έκτακτα γεγονότα κ.τ.λ.)
 8. Τα μέλη του Δικτύου λαμβάνουν μέρος στις εγκεκριμένες εθελοντικές δράσεις κατόπιν αίτησης τους προς το γραφείο Εθελοντισμού.
 9. Για κάθε δράση ορίζεται από το γραφείο Εθελοντισμού τριμελής Συντονιστική Επιτροπή Δράσης η οποίο συνεργάζεται στενά με το Γραφείο Εθελοντισμού και το υποβοηθά στην πραγματοποίηση της δράσης. Η Τριμελής Συντονιστική Επιτροπή Δράσης ορίζεται από το μητρώο των Εθελοντών με απόφαση του υπεύθυνου του Δικτύου.
 10. Οι εθελοντές λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής με την ολοκλήρωση της δράσης από το αρμόδιο Γραφείο Εθελοντισμού.