Δημοτικό Συμβούλιο

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πρέβεζας αποτελείται από 33 δημοτικούς συμβούλους. Εκπροσωπούνται σε αυτό οι 5 από τις 6 παρατάξεις που συμμετείχαν στις τελευταίες δημοτικές εκλογές.

Η θητεία του υπάρχοντος Προεδρείου λήγει τον Αυγουστο του 2019 και αποτελείται από τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους:

α) Πρόεδρος: Κορωναίος Κοσμάς
β) Αντιπρόεδρος: Δαρδαμάνης Ιωάννης
γ) Γραμματέας: Παπαδιώτης Γεώργιος

Η σχετική απόφαση είναι η 112/2017.

Επιπλέον πληροφορίες για τις αρμοδιότητες των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
Φραγκούλης Γεώργιος
Πιπιλίδης Λάζαρος
Ματέρης Κωνσταντίνος
Γιαννουλάτος Ευάγγελος
Κατσαούνος Θεόδωρος
Ντίτσος Γεράσιμος
Καζάκου Παρθενία
Σαραμπασίνας Παύλος
Νέσσερης Χρήστος
Κώτσης Δημήτριος
Κατσιπανέλης Δημήτριος
Αυδίκος Δημήτριος
Ροπόκης Ευάγγελος
Συγκούνας Ευάγγελος
Αγγέλη – Παπαϊωαννίδου Ελευθερία
Κορωναίος Κοσμάς Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Κακιούζης Χαράλαμπος
Αναγνώστου Νικόλαος
Πανταζής Νικόλαος
Παππάς Δημήτριος
Δαρδαμάνης Ιωάννης Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Τσούτσης Χρήστος
Βαρέλας Χρήστος
Κλάπας Μιλτιάδης – Ηλίας
Καλλίνικος Διονύσιος
Κατέρης Κωνσταντίνος
Κωστούλας Βασίλειος
Τσόγκα Ελένη
Παπαδιώτης Γεώργιος Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου
Νίτσας Γεώργιος
Βαρτελάτου Στυλιανή
Νόβας Ιωάννης – Ταξιάρχης
Σπυράκος Ιωσήφ
Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
Αγγέλη-Παπαϊωανίδου Ελευθερία – Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος για θέματα Παιδείας, Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικές Δομές

– Αντιπρόεδρος Δ.Ε.Ε.Ε.Π.

– Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. Δ.Λ.Τ.Π.

Αναγνώστου Νικόλαος – Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Π.

– Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. Δ.Λ.Τ.Π.

Αυδίκος Δημήτριος
Βαρτελάτου Στυλιανή – Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. Δ.Λ.Τ.Π.

– Εκπρόσωπος Δήμου Πρέβεζας στην Π.Ε.Δ. Ηπείρου

Γιαννουλάτος Ευάγγελος – Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας

– Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Ε.Ε.Π.

– Τακτικό μέλος Δ.Σ. Δ.Λ.Τ.Π.

– Εκπρόσωπος Δήμου Πρέβεζας στην Π.Ε.Δ. Ηπείρου

Καζάκου Παρθενία – Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Π.

– Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Ε.Ε.Π.

Κακιούζης Χαράλαμπος – Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου

– Τακτικό μέλος Δ.Σ. ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.

– Τακτικό μέλος Δ.Σ. Δ.Λ.Τ.Π.

Κατσαούνος Θεόδωρος Αντιπρόεδρος ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.
Κατσιπανέλης Δημήτριος Εκπρόσωπος Δήμου Πρέβεζας στην Π.Ε.Δ. Ηπείρου
Κορωναίος Κοσμάς – Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα Πολιτισμού, Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, και σύνταξης, οριστικοποίησης και ωρίμανσης μελετών και ένταξης έργων σε προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

– Αντιπρόεδρος Δ.Λ.Τ.Π.

Κώτσης Δημήτριος – Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα υλοποίησης προγραμμάτων απασχόλησης με σκοπό την καταπολέμηση της ανεργίας

– Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.

– Τακτικό μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Ε.Ε.Π.

– Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Π.

– Τακτικό μέλος Δ.Σ. Δ.Λ.Τ.Π.

Ματέρης Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου
Νέσσερης Χρήστος – Πρόεδρος ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.

– Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Ε.Ε.Π.

– Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. Δ.Λ.Τ.Π.

Ντίτσος Γεράσιμος – Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα Νεολαίας και Μαζικού Αθλητισμού

– Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.

– Πρόεδρος Δ.Ε.Ε.Ε.Π.

– Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Π.

– Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. Δ.Λ.Τ.Π.

Πανταζής Νικόλαος Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Λούρου
Πιπιλίδης Λάζαρος – Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού Οργάνωσης και
Πληροφόρησης- Εκπρόσωπος Δήμου Πρέβεζας στην Π.Ε.Δ. Ηπείρου
Ροπόκης Ευάγγελος – Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα Δημοτικής Περιουσίας, κληροδοτημάτων και κοινοχρήστων χώρων

– Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Ε.Ε.Π.

– Τακτικό μέλος Δ.Σ. Δ.Λ.Τ.Π.

– Εκπρόσωπος Δήμου Πρέβεζας στην Π.Ε.Δ. Ηπείρου

Σαραμπασίνας Παύλος – Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου

– Τακτικό μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Π.

– Εκπρόσωπος Δήμου Πρέβεζας στην Π.Ε.Δ. Ηπείρου

Συγκούνας Ευάγγελος – Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα Αθλητισμού, Τουρισμού, Δημόσιας Υγείας, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων και του Δικτύου Εθελοντισμού

– Πρόεδρος Επιτροπής Τουριστικής Προβολής Δήμου Πρέβεζας

– Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.

– Τακτικό μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Ε.Ε.Π.

– Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. Δ.Λ.Τ.Π.

Φραγκούλης Γεώργιος Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
Παππάς Δημήτριος – Τακτικό μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Ε.Ε.Π.

– Τακτικό μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Π. (εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε.)

– Τακτικό μέλος Δ.Σ. Δ.Λ.Τ.Π.

– Εκπρόσωπος Δήμου Πρέβεζας στην Π.Ε.Δ. Ηπείρου

Νίτσας Γεώργιος Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Βαρέλας Χρήστος – Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.

– Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Ε.Ε.Π.

– Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Π.

– Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. Δ.Λ.Τ.Π.

Δαρδαμάνης Ιωάννης – Αντιπρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Π.

– Εκπρόσωπος Δήμου Πρέβεζας στην Π.Ε.Δ. Ηπείρου

Τσούτσης Χρήστος
Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
Κλάπας Μιλτιάδης Εκπρόσωπος Δήμου Πρέβεζας στην Π.Ε.Δ. Ηπείρου
Καλλίνικος Διονύσης – Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Ε.Ε.Π.

– Τακτικό μέλος Δ.Σ. Δ.Λ.Τ.Π.

Κατέρης Κωνσταντίνος Τακτικό μέλος Δ.Σ. ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.
Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
Κωστούλας Βασίλειος Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. Δ.Λ.Τ.Π.
Τσόγκα Ελένη Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου
Παπαδιώτης Γεώργιος
Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
Νόβας Ιωάννης Εκπρόσωπος Δήμου Πρέβεζας στην Π.Ε.Δ. Ηπείρου
Τσοβίλης Ευάγγελος

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ