Δημοτικό Συμβούλιο

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πρέβεζας αποτελείται από 29 δημοτικούς συμβούλους.

Η θητεία του υπάρχοντος Προεδρείου λήγει στις 30/06/2026 και αποτελείται από τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους:

α) Πρόεδρος: Αηδώνη Δήμητρα
β) Αντιπρόεδρος: Φούντογλου Σεβαστή
γ) Γραμματέας: Παπαδημητρίου Ειρήνη

Η σχετική απόφαση είναι η 1/2024 .

Επιπλέον πληροφορίες για τις αρμοδιότητες των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

α/α Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
1 Παγγές Νικόλαος
2 Σαριάνογλου Γεώργιος
3 Ζέρβας Φώτιος
4 Κουμπής Γρηγόριος
5 Δαρδαμάνης Ιωάννης
6 Κόκκαλης Σπυρίδων
7 Κοκκίνης Γεώργιος
8 Ματέρης Κωνσταντίνος
9 Πασσάς Γεώργιος
10 Αηδώνη Δήμητρα
11 Αργυρός Λεωνίδας
12 Κακιούζης Χαράλαμπος
13 Τσούτσης Ιωάννης
14 Βρυώνης Σπυρίδων
15 Μάκης Χρήστος
16 Ντόντης Γεώργιος
17 Κατσαούνου Γρηγορία
18 Νίτσας Γεώργιος
19 Τζίμας Νικόλαος
20 Ροπόκης Ευάγγελος
21 Φούντογλου Σεβαστή
22 Δράκος Θεόδωρος
23 Πανταζής Νικόλαος
24 Κύρλας Κωνσταντίνος
25 Κύρλας Ευάγγελος
26 Παπαδημητρίου Ειρήνη
27 Τζόκας Δημήτριος
28 Καλύβας Κωνσταντίνος
29 Βουλιστιώτης Πέτρος
α/α Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
1 Παγγές Νικόλαος
2 Σαριάνογλου Γεώργιος
3 Ζέρβας Φώτιος
4 Κουμπής Γρηγόριος
5 Δαρδαμάνης Ιωάννης
6 Κόκκαλης Σπυρίδων
7 Κοκκίνης Γεώργιος
8 Ματέρης Κωνσταντίνος
9 Πασσάς Γεώργιος
10 Αηδώνη Δήμητρα
11 Αργυρός Λεωνίδας
12 Κακιούζης Χαράλαμπος
13 Τσούτσης Ιωάννης
14 Βρυώνης Σπυρίδων
15 Μάκης Χρήστος
16 Ντόντης Γεώργιος
17 Κατσαούνου Γρηγορία
α/α Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
1 Νίτσας Γεώργιος
2 Τζίμας Νικόλαος
3 Ροπόκης Ευάγγελος
4 Φούντογλου Σεβαστή
5 Δράκος Θεόδωρος
6 Πανταζής Νικόλαος
α/α Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
1 Κύρλας Κωνσταντίνος
2 Κύρλας Ευάγγελος
3 Παπαδημητρίου Ειρήνη
4 Τζόκας Δημήτριος
5 Καλύβας Κωνσταντίνος
6 Βουλιστιώτης Πέτρος

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ