Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πρέβεζας συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 93/2011 Α.Δ.Σ. (ΦΕΚ 1073/2011 Τεύχος Β’). Με την 305/2014 Α.Δ.Σ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ορίστηκαν ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Η Επιτροπή στεγάζεται στο κτήριο του Δημαρχείου. Γραμματέας της Επιτροπής είναι η κ. Παπαγεωργίου Αγγελική. Στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 – 48100 – Πρέβεζα
Τηλ.: 26823-60634
Fax: 26823-60635
Email: sebdprev@yahoo.gr

Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
Αναγνώστου Νικόλαος Πρόεδρος
– δημοτικός σύμβουλος
Φαρμάκης Κωνσταντίνος Τακτικό Μέλος
– δημοτικός σύμβουλος
Ντίτσος Γεράσιμος Τακτικό Μέλος
– δημοτικός σύμβουλος
Αγγέλη Ελευθερία Τακτικό Μέλος
– δημοτική σύμβουλος
Βακάλη Ευανθία Τακτικό Μέλος
– δημοτική σύμβουλος
Καραγιάννης Βασίλειος Τακτικό Μέλος
– διευθυντής σχολείου
Τριάντος Νικόλαος Τακτικό Μέλος
– διευθυντής σχολείου
Λαϊνάς Αλέξανδρος Τακτικό Μέλος
– εκπρόσωπος γονέων
Λαϊνάς Στράτος Τακτικό Μέλος
– εκπρόσωπος μαθητών
Κώτσης Δημήτριος Αναπληρωματικό Μέλος
– δημοτικός σύμβουλος
Μπέλλος Σπυρίδων Αναπληρωματικό Μέλος
– δημοτικός σύμβουλος
Ροπόκης Ευάγγελος Αναπληρωματικό Μέλος
– δημοτικός σύμβουλος
Γιαννουλάτος Ευάγγελος Αναπληρωματικό Μέλος
– δημοτικός σύμβουλος
Ανεμοζάλη Ευφροσύνη Αναπληρωματικό Μέλος
– δημοτικός σύμβουλος
Ευθυμίου Χρήστος Αναπληρωματικό Μέλος
– διευθυντής σχολείου
Γκούρας Χρήστος Αναπληρωματικό Μέλος
– διευθυντής σχολείου
Βότη-Δαρδαμάνη Αικατερίνη Αναπληρωματικό Μέλος
– εκπρόσωπος γονέων
Κουτρούμπας Γεώργιος Αναπληρωματικό Μέλος
– εκπρόσωπος μαθητών
Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
Αναγνώστου Νικόλαος – δημοτικός σύμβουλος
Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
Φαρμάκης Κωνσταντίνος – δημοτικός σύμβουλος
Ντίτσος Γεράσιμος – δημοτικός σύμβουλος
Αγγέλη Ελευθερία – δημοτική σύμβουλος
Βακάλη Ευανθία – δημοτική σύμβουλος
Καραγιάννης Βασίλειος – διευθυντής σχολείου
Τριάντος Νικόλαος – διευθυντής σχολείου
Λαϊνάς Αλέξανδρος – εκπρόσωπος γονέων
Λαϊνάς Στράτος – εκπρόσωπος μαθητών
Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
Κώτσης Δημήτριος – δημοτικός σύμβουλος
Μπέλλος Σπυρίδων – δημοτικός σύμβουλος
Ροπόκης Ευάγγελος – δημοτικός σύμβουλος
Γιαννουλάτος Ευάγγελος – δημοτικός σύμβουλος
Ανεμοζάλη Ευφροσύνη – δημοτικός σύμβουλος
Ευθυμίου Χρήστος – διευθυντής σχολείου
Γκούρας Χρήστος – διευθυντής σχολείου
Βότη-Δαρδαμάνη Αικατερίνη – εκπρόσωπος γονέων
Κουτρούμπας Γεώργιος – εκπρόσωπος μαθητών