Κοινωνικές δομές

 Τμήμα Πρόνοιας

Διεύθυνση: Β. Μπάλκου 1 (πρώην λαϊκή αγορά)
Τηλέφωνο: 2682089006
E-mail: pronoia@1485.syzefxis.gov.gr

Το Τμήμα Πρόνοιας είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό και την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών του Δήμου. Οι αρμοδιότητες του είναι οι εξής:

 1. Σχεδιάζει, αναπτύσσει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της φτώχειας και της κοινωνικής ένταξης.

 2. Οργανώνει, παρακολουθεί και αξιολογεί την δικτύωση τοπικών φορέων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών (δομές του Δήμου και των Νομικών προσώπων, δομές κοινωνικής προστασίας και αντιμετώπισης της φτώχειας, δομές μη κυβερνητικών οργανώσεων κλπ) με στόχο τον συντονισμό του κοινωνικού έργου τους.

 3. Διενεργεί κοινωνικές έρευνες με στόχο την αναγνώριση των δικαιούχων: επιδόματος στεγαστικής συνδρομής και επιδόματος απροστάτευτων τέκνων, πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας.

 4. Διεξάγει κοινωνικές έρευνες ενηλίκων κατόπιν εισαγγελικών εντολών.

 5. Μεριμνά για την καταβολή επιδομάτων σε άτομα δικαιούμενα παροχής κοινωνικής προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας καθώς και των οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων.

 6. Εισηγείται την έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας.

 7.  Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα κοινωνικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικά: Ασκεί κοινωνική εργασία με άτομα, οικογένειες και κοινωνικές ομάδες. Λειτουργεί μονάδες συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης. Συνεργάζεται με τα σχολεία της περιοχής για ενημέρωση σε κοινωνικά θέματα (AIDS, ναρκωτικά κ.λπ.) και σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων διοργανώνει Σχολές Γονέων. Υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων (προσφύγων, μεταναστών, παλιννοστούντων, φυλακισμένων, υπερηλίκων κ.λπ.). Υλοποιεί δράσεις προστασίας περιθαλπομένων σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης. Υλοποιεί δράσεις προστασίας μονογονεϊκών οικογενειών.

 8. Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.
  Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

  •  Μεριμνά για τον υγειονομικό έλεγχο των δημοτικών δεξαμενών νερού.
  •  Μεριμνά για τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων,
  •  Μεριμνά για τον έλεγχο της ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας και της εκπομπής ρύπων, θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από τροχοφόρα,
  •  Χορηγεί βιβλιάρια υγείας στους εκδοροσφαγείς.
  •  Παρέχει συνδρομή στο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και διενεργεί ελέγχους ή άλλες πράξεις, που ζητούν τα εντεταλμένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύμφωνα με τις οδηγίες τους. (Συνεργασία με τον τομέα ζωικής παραγωγής της υπηρεσίας αγροτικής παραγωγής, όταν απαιτείται).
  •  Μεριμνά για την τήρηση των κανόνων υγιεινής στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της περιοχής.

Κέντρο συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών

ΛΟΓΟΤΥΠΟ3 ΠΕΠ Ηπείρου-67
Τίτλος Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Πρέβεζας
Φορέας Υλοποίησης ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Προϋπολογισμός 244.831,00€
Διαρθωτικό Ταμείο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Περιγραφή Παροχή υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες – θύματα έμφυλης βίας, η υλοποίηση δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης κρίσιμης σημασίας για την ανάδειξη του ζητήματος της έμφυλης βίας όλων των μορφών, καθώς και η υποστήριξη των γυναικών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται.
Στόχος
 • Ολοκληρωμένη υποστήριξη των γυναικών θυμάτων όλων των μορφών βίας και των παιδιών τους
 • Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών.
 • Η ενίσχυση του ρόλου των φορέων του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης σε δράσεις για την πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών.
Αποτελέσματα ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
header_logo_el-42

Το Κέντρο συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών βρίσκεται στην Πρέβεζα, οδός Ιωνίας 6.

Τηλ. επικοινωνίας: 2682089667,2682024444
Εmail: womenaid@1485.syzefxis.gov.gr

Το Κέντρο ξεκίνησε την λειτουργία τον Οκτώβριο του 2013 και αντικείμενο του είναι η παροχή υπηρεσιών πρώτης γραμμής και άμεσης αρωγής και συμβουλευτικής στήριξης σε γυναίκες-θύματα βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμΕΑ, άνεργες κ.λπ.), υλοποιώντας παράλληλα την ανάπτυξη δράσεων προώθησης στην απασχόληση, καθώς και την ανάπτυξη δράσεων δικτύωσης με την τοπική κοινωνία, όπως επίσης και παρεμβάσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Οι δράσεις που αναπτύσσει, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 1. Δράσεις ψυχοκοινωνικής και νομικής στήριξης.

 2. Δράσεις προώθησης στην απασχόληση.

 3. Δράσεις δικτύωσης με τοπικούς φορείς και οργανισμούς και μεταξύ των δομών του δικτύου.

 4. Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

 5. Πληροφορεί και ενημερώνει τους πολίτες με στόχο την προώθηση της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών και οργανώνει δράσεις ευαισθητοποίησης στα σχολεία, και άλλες κοινωνικές δομές σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Δήμου και τα Νομικά Πρόσωπα.

 6. Αναλαμβάνει την παραπομπή και την υποστήριξη των γυναικών σε ξενώνες φιλοξενίας του Δικτύου της Γ.Γ.ΙΦ.

 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων, που ενσωματώνουν την ισότητα των φύλων και τη λήψη θετικών μέτρων υπέρ των γυναικών στις προτάσεις του Δήμου στα εθνικά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Κέντρο ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)

Διεύθυνση: Παρθεναγωγείου 15
Τηλέφωνο: 2682027523

Η φιλοσοφία του θεσμού της ανοιχτής προστασίας των ηλικιωμένων είναι η παραμονή τους στο οικείο περιβάλλον της οικογένειας, της γειτονιάς, του φιλικού περίγυρου. Φαινόμενα όπως η «ασυλοποίηση» και ο «ιδρυματισμός» και πολλές φορές η «κατάθλιψη», έκαναν επιτακτική την ανάγκη προστασίας και παραμονής της Τρίτης ηλικίας στον φυσικό της χώρο, μακριά από τον απρόσωπο χαρακτήρα των Ιδρυμάτων κλειστής περίθαλψης και άλλης μορφής ασύλων.

Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός του ΚΑΠΗ είναι:

 1. Η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων, ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.
 2. Η διαφώτιση και η συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων.
 3. Η έρευνα σχετικών θεμάτων με τους ηλικιωμένους όσο αφορά την υγεία, τα κοινωνικά και άλλα προβλήματά τους .
 4. Η ενεργοποίηση των ηλικιωμένων με τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες των Κέντρων και η προώθηση της ιδέας των «Δραστήριων και Ευαισθητοποιημένων Ηλικιωμένων» .
 5. Η παραμονή των ηλικιωμένων στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον.
 6. Η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.

Κέντρο κοινότητας

ΛΟΓΟΤΥΠΟ3 ΠΕΠ Ηπείρου-67
Τίτλος ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Φορέας Υλοποίησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Προϋπολογισμός 298.495,00€
Διαρθωτικό Ταμείο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Περιγραφή
 • Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών
 • Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
 • Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των οφελουμένων
Στόχος Η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Πρέβεζας.
Αποτελέσματα Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης – Αύξηση της συμμετοχής περιθωριοποιημένων κοινοτήτων σε ενέργειες κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσης
header_logo_el-42

Διεύθυνση: Β. Μπάλκου 1 (πρώην λαϊκή αγορά)
Τηλέφωνο: 2682089003
E-mail: kkdp1@1485.syzefxis.gov.gr  (Κοινωνική λειτουργός)
mpalatsouka@1485.syzefxis.gov.gr  (Κοινωνική λειτουργός)
pappa_ev@1485.syzefxis.gov.gr  (Ψυχολόγος)

Το Κέντρο Κοινότητας έχει ως στόχο να υποστηρίξει τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του «Κέντρου Κοινότητας».

Δραστηριοποιείται στα πεδία:

 1.  Υποδοχή, Ενημέρωση & Υποστήριξη των πολιτών
 2.  Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
 3.  Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων

Ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας είναι οι πολίτες που διαβιούν στο Δήμο Πρέβεζας, με προτεραιότητα στα μέλη των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, τους ωφελούμενους κοινωνικών προγραμμάτων, τους ωφελούμενους του προγράμματος “Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης”, άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας, άτομα και οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολία κάλυψης βασικών αναγκών διαβίωσης, πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες και κοινωνικά αγαθά, ανέργους, ΑμεΑ, και γενικότερα άτομα που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση.

Κοινωνικό φαρμακείο – Κοινωνικό παντοπωλείο

ΛΟΓΟΤΥΠΟ3 ΠΕΠ Ηπείρου-67
Τίτλος Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο – Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πρέβεζας
Φορέας Υλοποίησης ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Προϋπολογισμός 348.134,00€
Διαρθωτικό Ταμείο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Περιγραφή Χρηματοδότηση Δομών για παροχή βασικών αγαθών σ’ εκείνο το μέρος του τοπικού πληθυσμού που δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του στα βασικά αγαθά που προσφέρει η Δομή.
Κοινωνικό Παντοπωλείο: Διανομή σε σταθερή και τακτική βάση τροφίμων, ειδών παντοπωλείου, ειδών ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένων προϊόντων, ειδών ένδυσης και υπόδησης, βιβλίων, παιχνιδιών, cd, κλπ, σε ωφελούμενα άτομα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη.
Κοινωνικό Φαρμακείο: Παροχή σε σταθερή και τακτική ωάση δωρεάν φαρμάκων, υγειονομικούυλικού και παραφαρμακευτικών προϊόντων σε ωφελούμεα άτομα που τα έχουν ανάγκη.
Στόχος Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης
Αποτελέσματα Βελτίωση της πρόσβασης ευπαθών ομάδων σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας
header_logo_el-42
epixirisiako-programma-ipeiros
Τίτλος Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο – Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πρέβεζας
Φορέας Υλοποίησης ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Προϋπολογισμός 23.215,28€
Διαρθωτικό Ταμείο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Περιγραφή Προμήθειες για τον εξοπλισμό της δομής βασικών αγαθών Δήμου Πρέβεζας: Κοινωνικού Παντοπωλείου & Κοινωνικού Φαρμακείου
Στόχος Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας
Αποτελέσματα Κάλυψη των ποιοτικών και ποσοτικών αναγκών πρόνοιας, στέγασης και σίτισης των ευπαθών ομάδων
espa

Κοινωνικό φαρμακείο

Διεύθυνση: Παρθεναγωγείου 15 (εντός του ΚΑΠΗ)
Τηλέφωνο: 2682021713
E-mail: kfdp@1485.syzefxis.gov.gr

Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου ανήκει στις επιμέρους δομές που έχουν συσταθεί στο πλαίσιο ανάπτυξης της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου και επιχειρεί να συνδράμει τους δημότες, οι οποίοι βρίσκονται σε οικονομικά δυσμενή θέση, με την δωρεάν παροχή φαρμακευτικής περίθαλψης. Τα προïόντα που θα διατίθενται αφορούν σε:

 1. Ευρέως διαδεδομένα – καταναλισκόμενα φάρμακα

 2. Υγειονομικό υλικό

 3. Παραφαρμακευτικά προïόντα

Το Κοινωνικό Φαρμακείο στελεχώνεται από μία Φαρμακοποιό και μια Κοινωνική Λειτουργό και λειτουργεί καθημερινά 7:00 π.μ. – 15:00 μ.μ.

Ευρύτερος σκοπός της λειτουργίας του αποτελεί η έμπρακτη βοήθεια απέναντι σε συνδημότες μας, που αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες τους σε υλικά αγαθά και η περαιτέρω προσπάθεια επανένταξής τους ως μέλη πια μίας υγιούς κοινωνίας απαλλαγμένης από στερεότυπα που οδηγούν στην κοινωνική περιθωριοποίηση.

Κοινωνικό παντοπωλείο

Διεύθυνση: 21ης Οκτωβρίου 13-15
Τηλέφωνο: 26820-27349
E-mail: kpdp@1485.syzefxis.gov.gr

Η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου και έχει ως σκοπό την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, την ευαισθητοποίηση ατόμων και ομάδων πληθυσμού, αλλά και επιχειρήσεων, με στόχο τη συμμετοχή τους στα προγράμματα στήριξης των οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα διανέμονται δωρεάν προϊόντα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού

 1. Τυποποιημένα τρόφιμα μακράς διάρκειας.

 2. Είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας.

 3. Είδη βρεφανάπτυξης.

 4. Νωπά τρόφιμα (εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες)

 5. Είδη ένδυσης – υπόδησης.

Απώτερος σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία ενός πλέγματος κοινωνικής προστασίας, μέσω του οποίου θα καλύπτονται πρωτογενείς ανάγκες διαβίωσης των κατοίκων του Δήμου, ώστε να καταστεί εφικτή η με αξιοπρεπείς όρους επανένταξη και επανασύνδεσή τους με τον κοινωνικό ιστό. Η φιλοσοφία του Προγράμματος είναι η υλική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη οικογενειών με στόχο την άρση των παραγόντων που δημιουργούν συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού.

Ώρες λειτουργίας : Καθημερινά από 07:00 πμ – 15:00μ.μ.

Κατεβάστε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Πρόγραμμα “βοήθεια στο σπίτι” και κατ’ οίκον συνταξιούχων φροντίδα Ι.Κ.Α.

Παροχή οργανωμένης και συστηματικής πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας, από ειδικούς επιστήμονες και καταρτισμένα στελέχη όπως και από εθελοντές και φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης της κοινότητας, σε μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες, με προτεραιότητα σε αυτούς που διαβιούν μόνοι τους και το εισόδημα τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες εξυπηρέτησης, ώστε να διευκολυνθεί η καθημερινή τους ζωή και μέσω ενδυνάμωσης να αποκτήσουν τη μέγιστη δυνατή αυτονομία και την κοινωνική ευημερία.