Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

282/2019 – Τροποποίηση της αρ 96/2019 ΑΟΕ, ως προς τη μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης, τους όρους της διακήρυξης και του έντυπου ΤΕΥΔ για το έργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΚ ΩΡΩΠΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 127.016,13 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α) με CPV 45233120-6

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/282.pdf"]...

280/2019 – Κατακύρωση δημοπρασιών για εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στη Θέση «ΜΠΑΡΜΠΑ» Τοπ.Κοιν. Λούρου, Δημ. Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/280.pdf"]...

277/2019 – Έγκριση πρακτικού Νο 3 εξέτασης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αδειών χρήσης microsoft office για τις υπηρεσιες και τις κοινωνικες δομες του Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/277.pdf"]...

275/2019 – Έγκριση πρακτικού Νο 2 δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Μεταφορά ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας 2019-2020»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/275.pdf"]...

272/2019 – Έγκριση πρακτικού Νο 1 Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού που αφορά στην παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Μεταφορά ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας 2019-2020»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/272.pdf"]...

266/2019 – Εξέταση και αξιολόγηση της ένστασης που υποβλήθηκε από τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΦΩΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ. ΙΩΑΝΝΗ κατά της αριθμ. 234/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/266.pdf"]...

263/2019 – Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού αποσφράγισης φακέλων τεχνικών προσφορών- ελέγχου δικαιολογητικών- οικονομικών προσφορών συμμετοχής συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την Προμήθεια ειδών τροφίμων Παιδικών Σταθμών -Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Πρέβεζας και Δομών ΝΕΔΗΚΕΠ έτους 2019

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/263.pdf"]...

262/2019 – Έγκριση πρακτικού Νο 2 εξέτασης οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αδειών χρήσης MICROSOFT OFFICE για τις υπηρεσίες και τις κοινωνικές δομές του Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/262.pdf"]...

259/2019 – Έγκριση πρακτικών Νο 1 & 2 αποσφράγισης φακέλων ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και εξέτασης τεχνικών και οικονομικών προσφορών διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος εργαζομένων του Δήμου Πρέβεζας έτους 2019»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/259.pdf"]...

258/2019 – Έγκριση πρακτικού Νο 2 εξέτασης οικονομικών προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμοί στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ” ΚΩΔ. MIS 502173

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/258.pdf"]...

252/2019 – Έγκριση Πρακτικού Νο 3 Ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δέντρων Δ.Ε. Λούρου & Δ.Ε. Ζαλόγγου (Πολ. Προστασία 2019)» για το Τμήμα 3

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/252.pdf"]...

251/2019 – Έγκριση Πρακτικού Νο 3 Ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δέντρων Δ.Ε. Πρέβεζας (Πολ. Προστασία 2019)» για το Τμήμα 3

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/251.pdf"]...

250/2019 – Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή της Υπηρεσίας: ,συνολικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α 190.800,00€ & συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 236.592,00 €

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/250.pdf"]...

248/2019 – Έγκριση πρακτικού Νο 1 εξέτασης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμοί στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ” ΚΩΔ. MIS 5021738

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/248.pdf"]...

247/2019 – Επικαιροποίηση των Τεχνικών Δεδομένων της μελέτης «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ –ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΠΕ3Β, ΠΕ4Β,ΠΕ5Β, ΠΕ7Β, ΠΕ8Β3,ΠΕ9Δ-ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ,ΠΕ19 ΨΑΘΑΚΙ»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/247.pdf"]...

237/2019 – Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2019-2020 και για την σίτιση των ωφελουμένων του ΚΗΦΗ έτους 2019-2020, συνολικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α 161.067,50€ & συμπεριλαμβανομένου 13% Φ.Π.Α. 182.006,27 €

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/237.pdf"]...