Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

672/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον Κ.Α. 02.00.6431 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου» για την προμήθεια υλικού σηματοδότησης δειγματοληψιών για το Δήμο Πρέβεζας.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/672_2020.pdf"]...

641/2020 Ανανέωση συμβάσεων των Στελεχών του υποέργου με τίτλο: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» της συγχρηματοδοτούμενης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020, Πράξης, «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο – Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πρέβεζας» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5002328.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/641_2020.pdf"]...

639/2020 Έγκριση Πρακτικού 2 της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο «Σ020 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/639_2020.pdf"]...

638/2020 Έγκριση Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού της ανοικτής ηλεκτρονικής δημοπρασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) του έργου με τίτλο : “Σ019 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΖΑΛΟΓΓΟΥ”.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/638_2020.pdf"]...

637/2020 Έγκριση Πρακτικού (έλεγχος προσφοράς) και ανάθεση μετά από άγονο διαγωνισμό της προμήθειας,«Προμήθεια ενός φορτηγού με υπερκατασκευή κλειστής κιβωτάμαξας», προϋπολογισμού 68.185,12 € (με Φ.Π.Α.), Κ.Α.02.15.7132.001 Ι.Π. Cpv: 34142100-5

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/637_2020.pdf"]...

636/2020 Έγκριση πρακτικού Νο 2 εξέτασης οικονομικών προσφορών του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «Πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές έξυπνης πόλης για το Δήμο Πρέβεζας»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/636_2020.pdf"]...

632/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον Κ.Α 02.10.6265 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού» για την πραγματοποίηση εργασιών επισκευής (service) του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/632_2020.pdf"]...

612/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.61.7341.915 με τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Πρέβεζας», για την εκτέλεση της προμήθειας 12000 φυλλαδίων προκειμένου να μοιραστούν με τους λογαριασμούς της ΔΕΥΑΠ .

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/612_2020.pdf"]...

607/2020 Έγκριση Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών & Υπηρεσιών Διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού γενικής υπηρεσίας με τίτλο :«Σ020 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Λούρου»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/607_2020.pdf"]...

606/2020 Έγκριση πρακτικών Νο1 Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών και Νο 2 Αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια μεταλλικών κάδων απορριμμάτων».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/606_2020.pdf"]...