Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

592/2018 – Ένδικα μέσα (Τάσσης-(αριθ. προσφ ΠΡ134/18-3-2011) προσφυγής του ΚΑΡΤΣΑΚΛΑ Κωνσταντίνου του Ανδρέα κατά του Δήμου Πρέβεζας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, της με αριθμ. πρωτ. 3/11-3-2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας και της με αριθμ. πρωτ. 4866/2011 απόφασης του Αντιδημάρχου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/592.pdf"]...

577/2018 – Λήψη νέας απόφασης για τον ορισμό νέου προσωρινού μειοδότη της προμήθειας των λιπαντικών 2018-2020 ,λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές απόψεις της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/577.pdf"]...

571/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 1 αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής -τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια εξοπλισμού για την δημιουργία ενός νέου βρεφικού τμήματος στον 5ο Παιδ.Σταθμό Δήμου Πρεβεζας»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/571.pdf"]...

564/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 3 αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού Παιδ.Σταθμών Δήμου Πρεβεζας έτους 2018-19»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/564.pdf"]...