Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

174/2021 Έγκριση πρακτικού Νο 4 Ανάδειξης αναδόχων, του Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του προσώπων 2020-2021», σε συμμόρφωση της αριθ. 662 απόφασης της Επιτροπής Ενστάσεων προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/174.pdf"]...

164/2021 Καθορισμός των όρων διακήρυξης του Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης προμήθειας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για συντήρηση δικτύου – λαμπτήρες και λοιπό υλικό 2021.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/164.pdf"]...

163/2021 Έγκριση πρακτικού Νο 7 Αποσφράγισης και αξιολόγησης φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης για τα Τμήματα 3, 4, 5, 7, 8α, 8β, 9, 10, 11 και 12 του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ειδών διατροφής για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και φρέσκου γάλακτος για εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του προσώπων 2020-2021».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/163.pdf"]...

160/2021 Προβολή του ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ μέσα από την συμμετοχή του, στα Εργαστήρια Ελληνικού Εναλλακτικού Τουρισμού και Γαστρονομίας ως τιμώμενος Δήμος με Διαδικτυακές Εκδηλώσεις στα: 1. 4th.Greek Alternative Tourism & Gastronomy Workshop, στη Ρωσία, τις 12-14/Μαΐου/2021 (virtual event), κόστους 3.000,00 συν ΦΠΑ 24% και 2.3 d Greek Alternative Tourism & Gastronomy Workshop, στο Ντουμπάι-ΗΑΕ, τις 31 Μαΐου-1 Ιουνίου 2021 (virtual event), κόστους 3.000,00 συν ΦΠΑ 24%».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/160.pdf"]...

159/2021 Υποβολή έκθεσης εκτιμητικής επιτροπή ακινήτων που αφορά την εκτίμηση τιμής μονάδας δημοτικού χώρου που θα προσκυρωθεί υπέρ οικοπέδου ιδιοκτησίας Ιωάννη Γκούμα στο Ο.Τ. 17 στον Αγ. Θωμά Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/159.pdf"]...

150/2021 Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων – επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 250 kWp στο πλαίσιο του Παραδοτέου 4.1.1 του έργου SOLIS/ Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/150.pdf"]...