Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

502/2018 – Έγκριση πρακτικού-1 ελέγχου δικαιολογητικών- τεχνικής προσφοράς Νο 1 της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2018-2019»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/502.pdf"]...

499/2018 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « Σ018 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ »ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « Σ018 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ »

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/499.pdf"]...

498/2018 – Έγκριση του πρακτικού Νο 1 Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών 2018-2020» και του πρακτικού Νο 2 Αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/498.pdf"]...

497/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 2 δικαιολογητικών κατακύρωσηςσυνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην παροχή υπηρεσίας με τίτλο « Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας 2018-2019»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/497.pdf"]...

496/2018 – Έγκριση πρακτικού-1 της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου « Σ018 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ »

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/496.pdf"]...

494/2018 – Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας “ Μεταφόρτωση κ΄ μεταφορά απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας “ – έγκριση της αρ.7/31-7-2018 μελέτης της Δ/νσης Αγρ.Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου – κατάρτιση των όρων κ΄ σύνταξη της διακήρυξης για την διεξαγωγή του ανωτέρω συνοπτικού διαγωνισμού

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/494.pdf"]...

483/2018 – Π.Η.Δ. 1ο Διαβίβαση πρακτικού Νο 1 Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού που αφορά στην παροχή υπηρεσίας με τίτλο « Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας 2018-2019 »

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/483.pdf"]...

476/2018 – Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης του Τμήματος Παιδείας και Δια βίου μάθησης, της Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικής προστασίας, Υγείας και Παιδείας του Δήμου Πρέβεζας – Καθορισμός όρων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2018-2019

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/476.pdf"]...