Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

254/2022 Έγκριση Πρακτικού 3 της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Πρέβεζας»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/254.pdf"]...

250/2022 Διαβίβαση πρακτικού Νο1 Αποσφράγισης και ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής –Τεχνικών Προσφορών και αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων »

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/250.pdf"]...

247/2022 Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: Προμήθεια ενός ξύλινου οικίσκου-κιόσκι με τον απαραίτητο εξοπλισμό γραφείου στο πλαίσιο της Πράξης «MileSTONES III: Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/247.pdf"]...

240/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για τη διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση του «1ου Διεθνές κινηματογραφικό Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους» στην Πρέβεζα τις 4 έως 8 Μαΐου 2022, σε συνεργασία με την κινηματογραφική Λέσχη Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/240.pdf"]...

234/2022 Διαβίβαση του Πρακτικού Νο1 “Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών-τεχνικής προσφοράς και οικονομικών προσφορών και ανακήρυξης μειοδοτών” μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπό) φακέλων “ Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά” και των (υπό) φακέλων “Οικονομικών Προσφορών” του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών διατροφής για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου, για το Κοινωνικό παντοπωλείο και φρέσκου γάλακτος για εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων 2022 »

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/234.pdf"]...

233/2022 Έγκριση της αριθμ. 9/2022 απόφασης του Δ.Σ της ΝΕΔΗΚΕΠ, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα του Προϋπολογισμού για το έτος 2022, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από τον δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012 και ψήφιση πίστωσης για τη χρηματοδότησή της από το Δήμο Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/233.pdf"]...

229/2022 Εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 108.000,00 ευρώ για το έργο «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Δημοτική Ενότητα Λούρου» καθώς και ποσού 36.960,06 Ευρώ για την Υπηρεσία ‘‘Συντήρηση συνθετικού χλοοτάπητα των γηπέδων του Δήμου’’ με ΚΑ 02.61.7331.220 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/229.pdf"]...

228/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον Κ.Α.Ε. 02.006733.000 με τίτλο «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε απόρους Δημότες» για την καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορη οικογένεια

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/228.pdf"]...

221/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου. 14 του Ν.4625/2019, στον Κ.Α.Ε. 02.15.71.35.004 με τίτλο “Προμήθεια Αθλητικού Εξοπλισμού Δήμου Πρέβεζας” για την προμήθεια αθλητικών οργάνων για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/221.pdf"]...

219/2022 Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων του Δήμου Πρέβεζας» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» – 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ XΙΙ, με τα υποέργα : υποέργο 1 με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού σίτισης και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς» και υποέργο 2 με τίτλο «Υπηρεσίες στείρωσης αδέσποτων ζώων συντροφιάς»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/219.pdf"]...

217/2022 Τροποποίηση της υπ΄αρ.59/2022 Α.Ο. Επιτροπής περί, έγκρισης των όρων της διακήρυξης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (1ο υποέργο)». Προυπ/σμού¨94.860,00€ (με ΦΠΑ) ,πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Κ.Α 02.60.7321.208

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/217.pdf"]...