Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

338/2022 Τροποποίηση της αριθμ.:218/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής σχετική με τη λήψη απόφασης ένταξης του Δήμου μας στο πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών (Δημόσια πρόσκληση ΟΑΕΔ No11/2017)

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/338.pdf"]...

330/2022 Αποδοχή ένταξης της πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» με Κωδικό ΟΠΣ 5163963 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/330.pdf"]...

324/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.15.6633 με τίτλο «Προμήθεια χημικού υλικού», για την πραγματοποίηση της προμήθειας χημικού υλικού, που απωθεί ερπετά, για τους αύλειους χώρους των Παιδικών Σταθμών

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/324.pdf"]...

323/2022 Έγκριση Πρακτικού 1.2 της Επιτροπής Διενέργειας ανοιχτού ηλ/κού διαγωνισμού (ΕΔ) επιλογής αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/323.pdf"]...

319/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.10.6265 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού», για τη διενέργεια δαπανών για εργασίες επισκευής της βλάβης των οπτικών ινών του Δήμου Πρέβεζας, στον κόμβο του ναυτικού μουσείου

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/319.pdf"]...

318/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.10.6265 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού», για τη διενέργεια δαπανών για εργασίες επισκευής του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/318.pdf"]...

316/2022 Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΑΝΕΜΟΛΟΓΓΟΣ» Τοπ. Κοιν. Λούρου, Δημ. Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/316.pdf"]...

313/2022 Έγκριση επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» (1ο υποέργο), Προεκτιμώμενη αμοιβή¨ 94.860,00€ (συμπ/νεται ΦΠΑ 24%) Κ.Α.02.60.7321.208 CPV: 71320000-7 Χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ πρόσκλησηVΙΙΙ στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» προϋπολογισμού 235.600,00 € (με ΦΠΑ). ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/313.pdf"]...

309/2022 Έγκριση εκτέλεσης των υπηρεσιών με τίτλους: «Σ022 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Ζαλόγγου» προϋπολογισμού 37.000,00 € (με ΦΠΑ), «Σ022 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Πρέβεζας» προϋπολογισμού 37.000,00 € (με ΦΠΑ), «Σ022 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Λούρου» προϋπολογισμού 37.000,00 € (με ΦΠΑ)

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/309.pdf"]...

308/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.15.6141 με τίτλο «Αμοιβές Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022, για την διενέργεια δαπανών για τον μικροβιολογικό και φυσικοχημικό έλεγχο των κολυμβητικών δεξαμενών του Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/308.pdf"]...

304/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ . 02.00.6453 με τίτλο “Λοιπές Συνδρομές’’, για την διενέργεια δαπανών για την πληρωμή του Οργανισμού «GEA » για την πραγματοποίηση της αδειοδότησης για την χρήση της ηχογραφημένης μουσικής κατά την διάρκεια των μουσικών και αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου Πρεβέζης για το έτος 2022

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/304.pdf"]...

301/2022 Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Πρέβεζας»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/301.pdf"]...