Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

237/2019 – Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2019-2020 και για την σίτιση των ωφελουμένων του ΚΗΦΗ έτους 2019-2020, συνολικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α 161.067,50€ & συμπεριλαμβανομένου 13% Φ.Π.Α. 182.006,27 €

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/237.pdf"]...

236/2019 – Έγκριση Πρακτικού Νο 1 εξέτασης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αδειών χρήσης MICROSOFT OFFICE για τις υπηρεσίες και τις κοινωνικές δομές του Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/236.pdf"]...

234/2019 – Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού αποσφράγισης φακέλων τεχνικών προσφορών- ελέγχου δικαιολογητικών- οικονομικών προσφορών συμμετοχής συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την Προμήθεια ειδών καθαριότητας Παιδικών Σταθμών Δήμου Πρέβεζας και Δομών ΝΕΔΗΚΕΠ έτους 2019

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/234.pdf"]...

225/2019 – Έγκριση Πρακτικού 2 της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας» ΤΜΗΜΑ Ι Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/225.pdf"] ...

224/2019 – Έγκριση Πρακτικού 2 της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας» ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Φορτηγό όχημα ανατρεπόμενο

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/224.pdf"] ...

223/2019 – Έγκριση Πρακτικού 2 της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας» ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΑΦΕΑ

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/223.pdf"] ...

221/2019 – Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης, με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης,μετά από άγονο ανοικτό διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας» ΤΜΗΜΑ V ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/221.pdf"]...

219/2019 – Εκ νέου κατάρτιση όρων εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στη θέση «ΜΠΑΡΜΠΑ» στην Τοπική Κοινότητα Λούρου, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για κατασκευή πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/219.pdf"]...

205/2019 – Ακύρωση των υπ’ αριθμ. 142/2019 και 173/2019 ΑΟΕ και έγκριση των νέων όρων του διαγωνισμού για την προμήθεια υλοποίησης της Πράξης {ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ}

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/205.pdf"]...

201/2019 – Έγκριση Πρακτικού 3 της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2019-2020» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/201.pdf"]...