Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

523/2021 «Έγκριση της υπάρ.456/2021 Απόφασης του Δημάρχου (παροχή πληρεξουσιότητας στον Δικηγόρο Οικονόμου Κωνσταντίνο (ΑΜ ΔΣΠ 0086), να παραστεί Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας την 27η Αυγούστου 2021 κατά τη συζήτηση της αίτησης προς εκδόσεως προσωρινής διαταγής επί της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των εργαζομένων του Δήμου κατά του Δήμου Πρέβεζας και να αντικρούσει σχετικά)».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/523.pdf"]...

516/2021 «Έγκριση της υπ. αριθ. 449/2021 (ΑΔΑ: 9Ρ7ΤΩΞΧ-ΘΔΗ) απόφασης Δημάρχου με θέμα: «ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΟΥΚΟΣ» ΤΗΝ 21/8/2021»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/516.pdf"]...

514/2021 «Έγκριση υποβολής δήλωσης για την ένταξη των Παιδικών Σταθμών και λ οιπών δομών του Δήμου Πρέβεζας στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης: «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2021 2022 ».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/514.pdf"]...

504/2021 «Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για το έργο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ,ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ » προϋπολογισμού (με Φ.Π.Α.) 461.000,00 ΕΥΡΩ».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/504.pdf"]...

503/2021 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» (ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5047962)»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/503.pdf"]...

501/2021 «Έγκριση πρακτικού Νο 2 Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια τροφής για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Πρέβεζας με τίτλο «Προμήθεια τροφής για την εξυπηρέτηση των αναγκών των αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δ. Πρέβεζας, για το έτος 2021-22»»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/501.pdf"]...

500/2021 « Έγκριση πρακτικού Ν.1 (Αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής & Τε χνικών προσφορών) του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας [ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ A/A ΕΣΗΔΗΣ 132159] ».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/500.pdf"]...

499/2021 «Έγκριση πρακτικού Ν.1 (Αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής & Τεχνικών προσφορών) του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΗΜΙΚΑΜΠΙΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 4X4 A/A ΕΣΗΔΗΣ 132549]».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/499.pdf"]...

498/2021 «Έγκριση πρακτικού Ν.1 (Αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής & Τεχνικών προσφορών) του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΩΝ (DOUBLE CAB) ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 4X4 A/A ΕΣΗΔΗΣ 132545]».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/498.pdf"]...

497/2021 «Έγκριση πρακτικού Ν.1 (Αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής & Τεχνικών προσφορών) του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας [ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ A/A ΕΣΗΔΗΣ 132458]».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/497.pdf"]...

496/2021 «Έγκριση πρακτικού Ν.1 (Αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής & Τεχνικών προσφορών) του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας [ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ A/A ΕΣΗΔΗΣ 132171]».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/496.pdf"]...

495/2021 «Έγκριση πρακτικού Ν.1 (Αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής & Τεχνικών προσφορών) του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ A/A ΕΣΗΔΗΣ 132131] ».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/495.pdf"]...

490/2021 «Κατάρτιση των όρων και σύνταξη της διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια και τοποθέτηση φυσικού χλοοτάπητα του σταδίου «ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ» του Δήμου Πρέβεζας».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/490.pdf"]...