Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

40/2022 Έγκριση Πρακτικού – 2 της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Επισκευή, συντήρηση & εξοπλισμός αίθουσας Κ. Σαγανά στο στάδιο Αθανασίας Τσουμελέκα του Δήμου Πρέβεζας»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/40.pdf"] ...

38/2022 Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής για την :«Προμήθεια ειδών διατροφής για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και φρέσκου γάλακτος για εργαζόμενους του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων 2022»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/38.pdf"] ...

37/2022 Έγκριση Πρακτικού (3ης παράτασης) της Επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας, «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πρέβεζας»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/37.pdf"] ...

32/2022 Έγκριση Πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Πρέβεζας»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/32.pdf"] ...

30/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον Κ.Α.Ε 02.00.6443 ” με τίτλο «Δαπάνες Δεξιώσεων-Εθνικών Επετείων και Τοπικών Εορτών» για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση του εορτασμού του Πολιούχου της Πόλης της Πρέβεζας “Αγ. Χαραλάμπους

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/30.pdf"] ...

29/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον Κ.Α.Ε 02.00.6443 ” με τίτλο «Δαπάνες Δεξιώσεων-Εθνικών Επετείων και Τοπικών Εορτών» για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας των υπαλλήλων του Δήμου Πρέβεζας, των κοινωνικών δομών, των χορευτικών τμημάτων, του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας “Σπύρου Δήμας “ και του ΚΑΠΗ

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/29.pdf"] ...

27/2022 Ανανέωση συμβάσεων των Στελεχών του υποέργου με τίτλο: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» της συγχρηματοδοτούμενης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020, Πράξης, «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο – Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πρέβεζας» με κωδικό MIS (ΟΠΣ):5002328

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/27.pdf"] ...

15/2022 Έγκριση πρακτικού Ν.2 (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας υπαλλήλων Δήμου Πρέβεζας έτους 2021

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/15.pdf"]...

13/2022 Διαβίβαση αίτησης παράτασης σύμβασης για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης δημοτικών κοιμητηρίων, εισαγωγή και παραμετροποίηση των στοιχείων ψηφιοποίησης του Δημοτικού Κοιμητηρίου Πρέβεζας»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/13.pdf"]...