Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

293/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον Κ.Α. 02.10.15.7135.018 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 για τη διενέργεια δαπανών για την προμήθεια ενός αμφίβιου-πλωτού αμαξιδίου και ανταλλακτικών ειδών για τα υπάρχοντα αμφίβια-πλωτά αμαξίδια

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/293.pdf"]...

292/2022 Έγκριση πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΥΛΙΚΟ 2022»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/292.pdf"]...

290/2022 Έγκριση σύναψης και αποδοχής όρων (ορθή επανάληψη) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Πάργας και Δήμου Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου : «ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΡΑΧΗΣ ΛΟΥΤΣΑΣ ΒΡΑΧΟΥ , ΛΥΓΙΑΣ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ ΡΙΖΩΝ ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑΣ» σύμφωνα με το σκεπτικό του διατακτικού 568/2021 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί σχεδίου που υποβλήθηκε

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/290.pdf"]...

286/2022 Κατάρτιση όρων εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΑΝΕΜΟΛΟΓΓΟΣ» Τοπικής Κοινότητας Λούρου, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για κατασκευή πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/286.pdf"]...

283/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον Κ.Α.Ε. 02.15.6471 με τίτλο “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων” για τη διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση του 20ου PREVEZA JAZZ FESTIVAL σε συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/283.pdf"]...

282/2022 Έγκριση Πρακτικού Νο 2 της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για συντήρηση δικτύου – λαμπτήρες και λοιπό υλικό 2022»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/282.pdf"]...

279/2022 Έγκριση παράτασης σύμβασης για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης δημοτικών κοιμητηρίων, εισαγωγή και παραμετροποίηση των στοιχείων ψηφιοποίησης του Δημοτικού Κοιμητηρίου Πρέβεζας»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/279.pdf"]...

274/2022 Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 138/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον Προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022 στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/274.pdf"]...

270/2022 Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Πρέβεζας», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/270.pdf"]...

266/2022 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον Κ.Α.Ε 02.15.6472 με τίτλο «Εξοδα Αθλητικών Δραστηριοτήτων», για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της Γ΄ Φάσης του Πανελλήνιου σχολικού πρωταθλήματος μαθητών -τριών, για το άθλημα πετοσφαίρισης για το σχολικό έτος 2021-2022 που θα διεξαχθεί στις 19-20 Μάιου 2022 στο κλειστό γυμναστήριο Δ.Α.Κ. Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/266.pdf"]...

265/2022 Εξέταση αιτήματος παράτασης σύμβασης της προμήθειας, Υποέργο 1, Τμήμα IV «Προμήθεια ενός ανυψωτικού καλαθοφόρου», συμβατική δαπάνη 92.938,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ήπειρος 2014- 2020», Άξονα Προτεραιότητας 2 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας» Α/Α 1 της Πράξης με κωδ.ΟΠΣ 5050490. Κ.Α.: 62.7132.936 Cpv: 42415100-9

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/265.pdf"]...

263/2022 Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για κατασκευή και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας- φωτοβολταϊκά συστήματα στην Τοπική Κοιν. Λούρου, Δημ. Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/263.pdf"]...

262/2022 Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση έκτασης 1000 τ.μ. στη θέση «ΓΡΑΒΑ-ΑΓ.ΙΩΣΗΦ» Τοπ. Κοιν. Ωρωπού, Δημ. Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/262.pdf"]...