Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

167/2022 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Σ019 Αποκατάσταση βατότητας δρόμων που επλήγησαν από κατολισθήσεις και καταστροφές στον Δήμο Πρέβεζας», προϋπολογισμού 37.000,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., αναδόχου Ηλία Κατσιμπόκη

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/167.pdf"]...

166/2022 Πρόσκληση σε μειοδότη για αιτιολόγηση ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/166.pdf"]...

165/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον Κ.Α.Ε 02.15.7135.000 με τίτλο “Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού από Ιδια έσοδα” για την διενέργεια δαπανών για την προμήθεια διαφόρων εργαλείων για την συντήρηση των αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/165.pdf"]...

164/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.00.6443 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων & εθνικών ή τοπικών εορτών » για την διενέργεια δαπανών για την τέλεση του μνημόσυνου στην Μνήμη των εκτελεσθέντων πατριωτών από τα Γερμανικά στρατεύματα, τη Μεγάλη Παρασκευή στο Μαρτυρικό χωρίο της Κρυοπηγής στις 22 Απριλίου 2022

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/164.pdf"]...

156/2022 Έγκριση της μελέτης των τευχών και των όρων του διαγωνισμού του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» (ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5071305)

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/156.pdf"]...

155/2022 Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας σχετικά με την «ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (ΟΤΚΖ)»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/155.pdf"]...

151/2022 Kαθορισμός των όρων της διακήρυξης του Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης προμήθειας ενός ξύλινου οικίσκου-κιόσκι με τον απαραίτητο εξοπλισμό γραφείου στο πλαίσιο της Πράξης “MileSTONES III: Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development”

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/151.pdf"]...

150/2022 Έγκριση παράτασης συμβάσεων ΙΔΟΧ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4915/2022 (ΦΕΚ 63/τ.Α΄/24.3.2022) για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών υπηρεσιών του Δήμου λόγω covid-19

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/150.pdf"]...

146/2022 Παράταση της υπ’αρ.πρωτ.4961/26-02-2021 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21SYMV008203097 2021-02-26) που αφορά «Παροχής υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων του έργου:“Child friendly destinations /WONDER, στα πλαίσια του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG V-Β ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ – ΙΟΝΙΟΣ 2014 –2020”συνολικού συμβατικού ποσού 27.359,98€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/146.pdf"] ...

145/2022 Έγκριση Πρακτικού 3 (παραδοτέο Π.3) της Επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πρέβεζας»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/145.pdf"] ...

144/2022 Εξειδίκευση πίστωσης των ΚΑΕ 02.15.6265, ΚΑΕ 02.10.6265, με τίτλο ¨Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού΄ για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συντήρηση πυροσβεστικού εξοπλισμού»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/144.pdf"] ...

137/2022 Έγκριση πρακτικού – 3 της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Κ. ΣΑΓΑΝΑ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/137.pdf"] ...

135/2022 Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 1.000 τ.μ. στην περιοχή “Γράβα-Αγ. Ιωσήφ” της Κοινότητας Ωρωπού, Δημ. Ενότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/135.pdf"] ...