Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

612/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.61.7341.915 με τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Πρέβεζας», για την εκτέλεση της προμήθειας 12000 φυλλαδίων προκειμένου να μοιραστούν με τους λογαριασμούς της ΔΕΥΑΠ .

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/612_2020.pdf"]...

607/2020 Έγκριση Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών & Υπηρεσιών Διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού γενικής υπηρεσίας με τίτλο :«Σ020 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Λούρου»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/607_2020.pdf"]...

606/2020 Έγκριση πρακτικών Νο1 Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών και Νο 2 Αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια μεταλλικών κάδων απορριμμάτων».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/606_2020.pdf"]...

604/2020 Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών & Υπηρεσιών διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας «Σ020 Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Πρέβεζας» ΟΜΑΔΑ Α: ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/604_2020.pdf"]...

603/2020 Έγκριση Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών & Υπηρεσιών διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού προμήθεια «Σ020 Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Πρέβεζας»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/603_2020.pdf"]...

602/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.00.6451 με τίτλο “Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα“ από Ίδια Έσοδα, για την εκτέλεση του «Συνδρομητικές υπηρεσίες ενημέρωσης κατασκευαστικής Νομοθεσίας ιδιωτικών και Δημοσίων έργων έτους 2020».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/602_2020.pdf"]...

601/2020 Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής για την: «Επισκευή συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πρέβεζας 2020-21 » Προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. 74.050,00€ και συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 91.822,00€.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/601_2020.pdf"]...

599/2020 Έγκριση πρακτικού Νο 3 Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού διαγωνισμού που αφορά στην Προμήθεια με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πρέβεζας 2020-21»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/599_2020.pdf"]...

595/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.15.7135.000 με τίτλο “Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού με Ίδια Έσοδα” για την προμήθεια ηλεκτρικής μονάδας Διαγράμμισης Γηπέδων , για τις διαγραμμίσεις των Δημοτικών Γηπέδων

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/595_2020.pdf"]...

594/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ ΚΑΕ 02.10.6661 με τίτλο “Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων” για την πραγματοποίηση της προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής του κτιρίου του Δημοτικού Ωδείου “ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ”.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/594_2020.pdf"]...

593/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.10.6691 με τίτλο “Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων” για την πραγματοποίηση της προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού για τις ανάγκες του του Δήμου Πρέβεζας.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/593_2020.pdf"]...

592/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.15.6265 με τίτλο “Συντήρηση επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού“ για την επισκευή και συντήρηση του ειδικού στρώματος στο Δημοτικό Στάδιο “Αθανασία Τσουμελέκα “

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/592_2020.pdf"]...