Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

95/2021 Ορισμός τριμελούς Επιτροπής Διερεύνησης τιμών που αφορούν στην υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της ΑΤ12 Πρόσκλησης του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” με τίτλο “Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους”

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/95.pdf"]...

110/2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 250 kWp στο πλαίσιο του Παραδοτέου 4.1.1 του έργου SOLIS/ Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/110.pdf"]...

93/2021 Έγκριση πρακτικού της επιτροπής δημοπρασιών για κατακύρωση δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου από το Δήμο Πρέβεζας για τη στέγαση της δομής ΕΣΠΑ του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/93.pdf"]...

84/2021 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 του Κ.Α. 02.15.6265 με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού“ από Ίδια Έσοδα, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/84.pdf"]...

83/2021 Συγκρότηση επιτροπής υπαλλήλων για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) για το έτος 2021 .

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/83.pdf"]...

79/2021 Έγκριση Πρακτικού Νο 5 Ανάδειξης αναδόχων, του Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών διατροφής για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και φρέσκου γάλακτος για εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του προσώπων 2020-2021», σε συμμόρφωση των αριθ. 81/2021 και 296/2021 αποφάσεων της Επιτροπής Ενστάσεων προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/79.pdf"]...

72/2021 Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την πιστοποίηση των παραδοτέων των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΕΚΤ (Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου) του Δήμου Πρέβεζας.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/72.pdf"]...

71/2021 Έγκριση της αρ. 74/2021 απόφασης δημάρχου Πρέβεζας που αφορά την ανάθεσή της υπηρεσίας «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 20-01-2021 ΕΩΣ 26-01-2021».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/71.pdf"]...

70/2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ Κ. ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/70.pdf"]...

68/2021 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγ ω σοβαρής απειλής της δ ημόσιας υγείας και συγκεκριμένα την αντιμετώπιση της ανάγκης λόγω της διασποράς του κορωνοϊου

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/68.pdf"]...