Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

311/2021 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ.02.15.6662 με τίτλο «Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων » προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021 για την διενέργεια δαπανών για την προμήθεια υλικών για την συντήρηση των τεντών σκίασης στο θεωρείο του Δημοτικού Σταδίου «ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/311.pdf"]...

303/2021 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.15.62.65 “Συντήρηση & επισκευή επίπλων & λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού “ προϋπολογισμ ού οικ. Έτους 2021 για την πραγματοποίηση δαπανών για τη συντήρηση των πιάνων του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας Σπύρος Δήμας”

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/303.pdf"]...

300/2021 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 στον Κ.Α.Ε. 02.006495.000 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021, για την κάλυψη εξόδων κηδείας αλλοδαπού.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/300.pdf"]...

297/2021 Έγκριση Πρακτικού Νο 1 της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/297.pdf"]...

290/2021 Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας “Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτε-πάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων και Κλάδεμα Επι-κίνδυνων Δέντρων Δ.Ε. Πρέβεζας (Πολ. Προστασία 2021)”

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/290.pdf"]...

285/2021 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 στον ΚΑΕ 02.00.6495.000 προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021, για την εκτέλεση της υπηρεσίας « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/285.pdf"]...

280/2021 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 στον ΚΑΕ 02.30.6265 με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού“ από Ίδια Έσοδα προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συντήρηση σηματοδοτών κόμβου Λ. Ειρήνης και Μερκούρη, Δήμου Πρέβεζας».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/280.pdf"]...

279/2021 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 στον ΚΑΕ 02.00.6443 με τίτλο “Δαπάνες Δεξιώσεων Εθνικών Επετείων και Τοπικών Εορτών” Εορτών”, για τη διενέργεια δαπανών για την διοργάνωση του εορτασμού του Πολιούχου Αγίου Βαρνάβα στη ΔΕ Λούρου.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/279.pdf"]...

278/2021 Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» Πρόσκληση ΑΤ14, για τη δράση με τίτλο «Ψηφιακές Δράσεις του Δήμου Πρέβεζας για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/278.pdf"]...

277/2021 Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» – Πρόσκληση ΑΤ10, για το υποέργο 1 με τίτλο «Βελτίωση – διαμόρφωση γηπέδου 5×5 Αρχαγγέλου Πρέβεζας» και το υποέργο 2 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Πρέβεζας»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/277.pdf"]...

273/2021 Ορισμός τριμελούς Επιτροπής Διερεύνησης τιμών που αφορούν στην υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ14 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/273.pdf"]...