Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

766/2021«Έγκριση Πρακτικού 2 (παραδοτέο Π.1.Β) της Επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας, «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πρέβεζας»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/766.pdf"]...

765/2021Υποβολή έκθεσης εκτιμητικής επιτροπή ακινήτων που αφορά την καταλληλότητα των προσφερόμενων ακινήτων για τη στέγαση βρεφικού σταθμού στην ευρύτερη περιοχή του δημοτικού σταδίου του Δήμου Πρέβεζας (οδός Επτανήσου και εντεύθεν Δ.Ε Πρέβεζας, πόλη Πρέβεζας) στο οποίο θα στεγαστεί ο 4ος Βρεφικός Σταθμός σύμφωνα με την 17762/16-09-2020 διακήρυξης.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/765.pdf"]...

763/2021 «Κατάρτιση των όρων και σύνταξη της διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Πρέβεζας»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/763.pdf"]...

762/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου. 14 του Ν.4625/2019, στον Κ.Α.Ε 02.15.6699 με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» προϋπολογισμού Δήμου 2021, για την διενέργεια δαπανών για την προμήθεια αθλητικού υλικού για τις ανάγκες του Γραφείου Αθλητισμού του Δήμου Πρέβεζας».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/762.pdf"]...

761/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων για το έτος 2021 στο Δήμο Πρέβεζας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/761.pdf"]...

759/2021 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 653/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ, ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΑΝΕΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΗΝ 30/11/2021»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/759.pdf"]...

750/2021 «Έγκριση πρακτικών Ν.1 (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών συμμετοχής – Τεχνικής προσφοράς) Ν.2 (Αξιολόγηση Οικονομικών προσφορών )και Ν.3 (Αξιολόγηση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) του Διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Πρέβεζας.[ ΤΜΗΜΑ Β Προμήθεια ενός φορτωτή – εκσκαφέα μετά συνοδευτικού εξοπλισμού]»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/750.pdf"]...

749/2021 «Παράταση διάρκειας της αριθμ. πρωτ. 17192/25-08-2021 σύμβασης παροχής υπηρεσιών για «Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της παραλαβής, της τοποθέτησης και της πιλοτικής λειτουργίας των Φ/Β στο Βιολογικό του Λούρου (Π.4.1.1) στο πλαίσιο του έργου SOLIS “Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy” / Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020», ποσού 24.676,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/749.pdf"]...

748/2021 «Παράταση διάρκειας της αριθμ. πρωτ. 25951/31-12-2020 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ για την παροχή «Υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 και 4.3.5 του έργου MileSTONES III «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» συνολικού συμβατικού ποσού 61.008,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/748.pdf"]...

747/2021 «Παράταση διάρκειας της αριθμ.πρωτ. 22933/27-11-2020 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ για την παροχή «Υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.1.2, 1.1.3,2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 5.1.1 και 5.1.2 του έργου SOLIS «Cross – border cooperation for energy efficiency using solar energy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» συνολικού συμβατικού ποσού 62.012,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/747.pdf"]...

745/2021 Λήψη απόφασης για την συμμετοχή στην Ομάδα Εταίρων και την έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Καινοτόμες λύσεις και σχέδια για την προσαρμογή στην κλιματική κρίση – Climate cRisis Empowering innovaTive sOlutions for Climate Change AdaptatioN – C.R.E.T.O.N.» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE -Climate Change Mitigation and Adaptation – LIFE-2021-SAP-CLIMA

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/745.pdf"]...

744/2021 «Παράταση διάρκειας της αριθμ.πρωτ.20665/08-10-2021 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για «Μελέτη μεταφοράς τεχνολογίας κτιρίων μηδενικών εκπομπών και σχεδόν μηδενικών εκπομπών (Π.3.1.1) στο πλαίσιο του έργου SOLIS “Cross-bordercooperation for energyefficiencyusingsolarenergy” / Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»» ποσού 19.840,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/744.pdf"]...

742/2021 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-1 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/742.pdf"]...

739/2021 «Απευθείας μίσθωση κτιρίου (α & β ορόφου) , ιδιοκτησίας του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης “Κληροδοτήματος “Γεωργίου Γκανία” επί της οδού Εθν.Αντίστασης 11 στην Πρέβεζα»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/739.pdf"]...

738/2021 «Απευθείας μίσθωση ισογείου καταστήματος, ιδιοκτησίας του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης “Κληροδοτήματος Θεοδώρου & Αικατερίνης Τσιντώση” επί της οδού Εθν. Αντίστασης 84 στην Πρέβεζα»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/738.pdf"]...

735/2021 «Έγκριση πρακτικών Ν.1 (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών συμμετοχής – Τεχνικής προσφοράς) Ν.2 (Αξιολόγηση Οικονομικών προσφορών) και Ν.3 (Αξιολόγηση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) του Διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Πρέβεζας.[ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΑΡΘΡΩΤΟΥ]»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/735.pdf"]...

734/2021 «Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του υποέργου: Κατασκευή της διακλάδωσης της αποχέτευσης από την ρυμοτομική γραμμή των ακινήτων μέχρι την θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης στην Δ.Ε. Λούρου» της Πράξης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και βιολογικού καθαρισμού λυμάτων Δήμων Λούρου και Θεσπρωτικού – Β φάση (Ολοκλήρωση)» με κωδικό ΟΠΣ 5001904 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/734.pdf"]...