Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

540/2020 Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 4 στρεμμάτων πλησίον του κοιμητηρίου της Κοινότητας Καμαρίνας του Δήμου Πρέβεζας , για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/540_2020.pdf"]...

537/2020 Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας «Μεταφορά των ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Πρέβεζας και του αναλογούντος υπολείμματος 2020-2021» κατόπιν διενέργειας σχετικού διαγωνισμού.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/537_2020.pdf"]...

536/2020 Καθορισμός των όρων διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για την προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/536_2020.pdf"]...

535/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.15.6265 με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού “ από Ίδια Έσοδα, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Επισκευή τροφοδοτικού τηλεφωνικού κέντρου».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/535_2020.pdf"]...

534/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον Κ.Α 02.10.6265 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού» για την πραγματοποίηση εργασιών επισκευής (service) του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/534_2020.pdf"]...

522/2020 Έγκριση Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών & Υπηρεσιών Διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού γενικής υπηρεσίας με τίτλο : Σ020 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Ζαλόγγου»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/522_2020.pdf"]...

521/2020 Έγκριση Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών & Υπηρεσιών Διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού γενικής υπηρεσίας με τίτλο : Σ020 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Λούρου»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/521_2020.pdf"]...

518/2020 Έγκριση της συγκεντρωτικής μελέτης που αφορά την προμήθεια ειδών διατροφής για τους Παιδικούς σταθμούς του Δήμου – ειδών σίτισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου και προμήθεια φρέσκου γάλακτος για εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του προσώπων 2020-2021

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/518_2020.pdf"]...

517/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.15.6471 “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων “, για τη διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της επίσκεψης της Προέδρου της Επιτροπής “ΕΛΛΑΔΑ 2021” κας Γιάννας Αγγελοπούλου στο Δήμο Πρέβεζας.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/517_2020.pdf"]...

516/2020 Αποδοχή από το Δήμο Πρέβεζας των πράξεων ένταξης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού/Γ.Γ.Α έντεκα (11) γενικών δομημένων προγραμμάτων μεγάλης διάρκειας Αθλητισμού για όλους (Π.Α.γ.Ο) και τριών (3) ειδικών δομημένων μεγάλης διάρκειας Π.Α.γ.Ο περιόδου 2020-2021.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/516_2020.pdf"]...

512/2020 Αποδοχή 2ης Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο – Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πρέβεζας» με Κωδικό ΟΠΣ 5002328, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος2014 – 2020», που αφορά στην παράταση της διάρκειας χρηματοδότησης της Πράξης και αντίστοιχη αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού στο ποσό των 490.100,00 €».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/512_2020.pdf"]...

510/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον Κ.Α 02.10.6265 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού» για την πραγματοποίηση εργασιών επισκευής (service) του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/510_2020.pdf"]...

508/2020 Έγκριση Πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Σ020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ» και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/508_2020.pdf"]...

506/2020 Αποδοχή ένταξης των Δομών (Παιδικών Σταθμών KΔΑΠ και ΚΔΑΠ -ΜΕΑ) του Δήμου Πρέβεζας στη δράση “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020-2021” του Ε.Π “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020” με δικαιούχο την Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε και έγκριση ανανέωσης των συμβάσεων του προσωπικού που υπηρετεί στις δομές αυτές

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/506_2020.pdf"]...

504/2020 Εξέταση της υπ’ αριθμ. 16372/31.08.2020 ένστασης της εταιρίας «ΒΑΝΙΔΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ» κατά της υπ’ αριθμ.429/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης (α)Δικαιολογητικών συμμετοχής και (β) Τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο: υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.1.2, 1.1.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 5.1.1 και 5.1.2 του έργου SOLIS «Cross – border cooperation for energy efficiency using solar energy / Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/504_2020.pdf"]...