Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

317/2020 Κατακύρωση διαγωνισμού για την εκμίσθωση 200 τ.μ χρήσης αιγιαλού παραλίας στη θέση «ΜΠΟΥΚΑ» στην Κοινότητα Καστροσυκιά, Δημ. Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας, για εκμάθηση και εξάσκηση αθλητών (τμήμα αετοσανίδας – κομμάτιιστιοπλοΐας)

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/317_2020.pdf"]...

316/2020 Κατακύρωση διαγωνισμού για την εκμίσθωση 30 τ.μ χρήσης αιγιαλού παραλίας στη θέση«ΚΟΤΣΙΑ» στην Κοινότητα Βράχου, Δημ. Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας,για άσκηση δραστηριοτήτων θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/316_2020.pdf"]...

309/2020 Καθορισμός των όρων διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή των υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.1.2, 1.1.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 5.1.1 και 5.1.2 του έργου SOLIS «Cross – border cooperation for energy efficiency using solar energy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/309_2020.pdf"]...

307/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την πραγματοποίηση δαπανών για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2020».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/307_2020.pdf"]...

305/2020 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID- 19

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/305_2020.pdf"]...

304/2020 Καθορισμός των όρων διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή των υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 και 4.3.5 του έργου MileSTONES III «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development»/ Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» Συνολικός προϋπολογισμός:63.525,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/304_2020.pdf"]...

301/2020 Έγκριση των τροποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών των υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στη υλοποίηση των παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 και 4.3.5 του έργου MileSTONES III «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development» Πρόγραμμα Interreg IPAΙΙCBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/301_2020.pdf"]...

300/2020 Έγκριση των τροποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών των υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στη υλοποίηση των παραδοτέων 1.1.2, 1.1.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 5.1.1 ΚΑΙ 5.1.2 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SOLIS “CROSS-BPRDER COOPERATION FOR ENERGY EFFIVIENCY USING SOLAR ENERGY/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTRREG IPA II CBC «ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/300_2020.pdf"]...

289/2020 Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΩΡΩΠΟΥ,ΛΟΥΡΟΥ,ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/289_2020.pdf"]...