Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

644/2021 Έγκριση πρακτικού-1 της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ – ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 20-26/01/2021»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/644.pdf"]...

643/2021«Έγκριση πρακτικού Ν.3 (Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΗΜΙΚΑΜΠΙΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 4X4 A/A ΕΣΗΔΗΣ 132549]»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/643.pdf"]...

642/2021«Έγκριση πρακτικού Ν.3 (Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας [ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ A/A ΕΣΗΔΗΣ- 132159]».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/642.pdf"]...

640/2021«Έγκριση πρακτικού Ν.3 (Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας Τμήμα IΙI [ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ A/A ΕΣΗΔΗΣ 132171]».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/640.pdf"]...

639/2021«Έγκριση πρακτικού Ν.3 (Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας [ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ A/A ΕΣΗΔΗΣ 132458]».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/639.pdf"]...

638/2021«Έγκριση πρακτικού Ν.3 (Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ A/A ΕΣΗΔΗΣ 132131]».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/638.pdf"]...

635/2021«Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.00.6495.000, με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» , προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021, για την εκτέλεση της υπηρεσίας « AMOIBH ΕΛΕΓΚΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/635.pdf"]...

634/2021«Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.00.6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών», προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021, για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της επίσκεψης της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κας Λίνας Μενδώνη».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/634.pdf"] ...

630/2021«Έγκριση πλήρωσης μιας θέσεως (1) ΠΕ Κοινωνιολόγων για τη λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής του Δήμου Πρέβεζας με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου «Πρόγραμμα Ανάπτυξη Δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/630.pdf"]...

629/2021Έγκριση Πρακτικών 1 «Αξιολόγηση Δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών» και πρακτικού Νο2 «Αξιολόγηση Οικονομικών προσφορών» του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2021 22

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/629.pdf"]...

624/2021 «Έγκριση Πρακτικού 2 της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/624.pdf"]...

621/2021 «Κατάρτιση των όρων διενέργειας του Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας «Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας 2021-2022».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/621.pdf"]...

617/2021«Έγκριση των τευχών δημοπράτησης, των όρων διαγωνισμού και της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Κ. ΣΑΓΑΝΑ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/617.pdf"]...

616/2021«Έγκριση του πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών της προμήθειας «Σ021 Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Πρέβεζας» ΤΜΗΜΑ 3: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/616.pdf"]...

609/2021«Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Σ018 επισκευή και συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 170.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., αναδόχου Κ/Ξ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΜΕΓΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/609.pdf"]...

607/2021 «Έγκριση του παραδοτέου Π1α. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης της υπηρεσίας, «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 49.600,00€ (με Φ.Π.Α.),Κ.Α.02.64.7425.114, χρημ/ση¨ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ CPV: 73220000-0»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/607.pdf"]...