607/2021 «Έγκριση του παραδοτέου Π1α. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης της υπηρεσίας, «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 49.600,00€ (με Φ.Π.Α.),Κ.Α.02.64.7425.114, χρημ/ση¨ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ CPV: 73220000-0»

607/2021 «Έγκριση του παραδοτέου Π1α. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης της υπηρεσίας, «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 49.600,00€ (με Φ.Π.Α.),Κ.Α.02.64.7425.114, χρημ/ση¨ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ CPV: 73220000-0»

607