Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρεβέζης

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρεβέζης (Δ.Ε.Υ.Α.Π.) ξεκίνησε την λειτουργία της το 1988. Ιδρύθηκε με αριθμ. 495/85 Π.Δ. μετά από τις υπ’ αριθμ. 436/84 και 28/85 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με κοινωφελή χαρακτήρα
και διέπεται ως προς τη λειτουργία και την οργάνωση από τις διατάξεις του Ν. 1069/80 «περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», ο οποίος ορίζει το αντικείμενο και τις αρμοδιότητές που είναι: η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων καθώς και των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων (ΜΕΛ) και αποβλήτων της περιοχής του Δήμου Πρέβεζας.

Το κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α.Π. βρίσκεται στην Λ. Ειρήνης 28.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2682024629 / 25982
Fax: 2682089445
SITE: www.deyaprevezas.gr
E-mail: deya-pre@otenet.gr