Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

729/2021 «Έγκριση πρακτικών Ν.1 (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών συμμετοχής και Τεχνικών προσφορών) και Ν.2 (Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας 2021-2022».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/729.pdf"]...

728/2021 «ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ – Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)»ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5001904 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/728.pdf"]...

727/2021 «Έγκριση πρακτικού Νο 3 “Αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού Δήμου Πρέβεζας με συστημικό αριθμό 138859, για την <Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2021-2022>»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/727.pdf"]...

726/2021 «Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών μελέτης ,για την «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Πρέβεζας»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/726.pdf"]...

723/2021 «Έγκριση πρακτικών Ν.1 (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών συμμετοχής – Τεχνικής προσφοράς) Ν.2 (Αξιολόγηση Οικονομικών προσφορών) και Ν.3 (Αξιολόγηση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) του Διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Πρέβεζας[ΤΜΗΜΑ Α Προμήθεια ενός ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη]»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/723.pdf"]...

722/2021 «Έγκριση πρακτικού Ν.4 (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών κατακύρωσης) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση φυσικού χλοοτάπητα του σταδίου «ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ» του Δήμου Πρέβεζας»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/722.pdf"]...

721/2021 «Ανανέωση συμβάσεων των στελεχών, στη συγχρηματοδοτούμενη από το Ε.Κ.Τ. Πράξη : «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 600.000,00 €, με Κωδικό ΟΠΣ 5000604, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020», από 1/12/2021 έως 30/11/2022»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/721.pdf"]...

720/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.10.6265 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού», του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, για την εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης του δικτύου των οπτικών ινών (MAN) του Δήμου Πρέβεζας στον κόμβο του νοσοκομείου»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/720.pdf"]...

718/2021 Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης τεσσάρων (4) στρεμμάτων στην περιοχή “ΒΑΡΚΑ” της Κοινότητας Καμαρίνας, Δημ. Ενότητας Ζαλόγγου Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/718.pdf"]...

716/2021 «Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (σχολικής περιουσίας) στη θέση «ΦΡΑΞΥΛΑ» στην Καστροσυκιά Κοινότητας Καναλίου, Δημ.Εν. Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/716.pdf"]...

699/2021«Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.15.62.66 με τίτλο «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού» προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021, για την πραγματοποίηση της συντήρησης και αναβάθμισης του λογισμικού για το ΚΕΠ Υγείας».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/699.pdf"]...

698/2021Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου. 14 του Ν.4625/2019 στον Κ.Α.Ε 02.15.7135.000 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ» προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021 για την διενέργεια δαπανών για την προμήθεια ηλεκτροτεχνικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτισμού».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/698.pdf"]...

697/2021«Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.00.6441 με τίτλο “Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις” του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2021, για τη συμμετοχή του Δήμου Πρέβεζας στο 1ο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο “International Forestation Initiative” στο Μπουραζάνι της Κόνιτσας»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/697.pdf"]...

690/2021«Ιδιωτικές συνδέσεις του υποέργου «Κατασκευή αποχετευτικών αγωγών (Δίκτυα συλλογής μεταφοράς και διάθεσης) και αντλιοστασίων λυμάτων στα όρια του Δήμου Πρέβεζας» του έργου «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας & παραλίας Λούτσας Δήμου Πάργας, Περιφέρειας Ηπείρου»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/690.pdf"] ...