Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

86/2022 Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Σ018 επισκευή και συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 170.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., αναδόχου Κ/Ξ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΜΕΓΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/86.pdf"] ...

83/2022 «Έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών της προμήθειας και εγκατάστασης ενός ξύλινου οικίσκου-κιόσκι με τον απαραίτητο εξοπλισμό γραφείου (1 στρογγυλό τραπέζι, 4 καρέκλες, 2 βάσεις φυλλαδίων(2 stands), 1 τηλεοπτική οθόνη και 2 φορητούς υπολογιστές)» στο πλαίσιο της Πράξης “MileSTONES III: Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development”

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/83.pdf"] ...

82/2022 Εξειδίκευση πίστωσης του ΚΑΕ 02.30.6265 με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού “ από Ίδια Έσοδα, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συντήρηση σηματοδοτών Δήμου Πρέβεζας»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/82.pdf"] ...

81/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.10.6265 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού», του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, για την πραγματοποίηση εργασιών επισκευής του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/81.pdf"] ...

77/2022 Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης προμήθειας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για συντήρηση δικτύου – λαμπτήρες και λοιπό υλικό 2022

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/77.pdf"] ...

75/2022 Εξειδίκευση πίστωσης στον ΚΑΕ 02.15.6265 με τίτλο “Συντήρηση κ΄ επισκευή επίπλων κ΄ λοιπού εξοπλισμού σκευών κ΄ λοιπού εξοπλισμού ”, για τη διενέργεια δαπανών για την προμήθεια διαφόρων υλικών για την συντήρηση του Ηχητικού Εξοπλισμού του Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/75.pdf"] ...

74/2022 Εξειδίκευση πίστωσης στον ΚΑΕ 02.15.6265 με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού“ από Ίδια Έσοδα, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων 2022»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/74.pdf"] ...

73/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018, στον ΚΑΕ 02.10.6613.002 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΧΑΡΤΙ Α4 Α3 Κ.Λ.Π .ΕΝΤΥΠΑ» για την προμήθεια δελτίων ταχογράφου των οχημάτων-μηχ/των του Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/73.pdf"] ...

71/2022 Έγκριση συναίνεσης του Δήμου στην ενεχυρίαση των απαιτήσεων που προκύπτουν από την υπ.αριθμ.. ΑΔΑΜ: 21SYMV0097707941/2021 σύμβαση με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» συνολικού κόστους 149.937,45€ (συμπ. ΦΠΑ).

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/71.pdf"] ...

70/2022 Έγκριση πρακτικού Νο1 Αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής τεχνικών προσφορών-οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού που αφορά στην « Επισκευή συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πρέβεζας 2022»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/70.pdf"] ...

64/2022 Έγκριση της μελέτης των τευχών και των όρων του διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ – Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» (ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5001904)

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/64.pdf"] ...

63/2022 Έγκριση επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/63.pdf"] ...

59/2022 ’Έγκριση των όρων της διακήρυξης με τίτλο ¨ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (1ο υποέργο) Προυπ/σμού¨94.860,00€ (με ΦΠΑ), πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Κ.Α 02.60.7321.208

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/59.pdf"] ...

55/2022 Έγκριση πρακτικού-2 της Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο “ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΡΑΧΗΣ ΛΟΥΤΣΑΣ ΒΡΑΧΟΥ, ΛΥΓΙΑΣ, ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ,ΡΙΖΩΝ,ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑΣ»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/55.pdf"] ...

54/2022 Έγκριση της μελέτης των τευχών και των όρων του διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ – Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» (ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5001904)

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/54.pdf"] ...

50/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018, στον ΚΑΕ 02.15.6662 με τίτλο «Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων» για την διενέργεια δαπανών για την τοποθέτηση τέντας σκίασης στα δημοσιογραφικά θεωρεία του Δημοτικού Σταδίου «ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/50.pdf"] ...