Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

321/2019 – Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8- 2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β’ / 27-8-2018) και ισχύει, για την χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Πρέβεζας», εισήγηση στο Δ.Σ.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/321.pdf"] ...

318/2019 – Έγκριση Πρακτικού Νο 3 Ελέγχου δικαιολογητικών φακέλου κατακύρωσης -Ανάδειξη οριστικού μειοδότη, διαγωνισμού για την «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος εργαζομένων του Δήμου Πρέβεζας έτους 2019»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/318.pdf"]...

300/2019 – Έγκριση των Πρακτικών Νο1 “Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών-τεχνικής προσφοράς” και Νο 2 “Πρακτικού Ελέγχου οικονομικών προσφορών και ανακήρυξης μειοδότη” μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπο) φακέλων Οικονομικών Προσφορών του Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2019-2020 και του ΚΗΦΗ Πρέβεζας»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/300.pdf"] ...

299/2019 – Έγκριση Πρακτικού 3 της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας» ΤΜΗΜΑ Ι Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/299.pdf"] ...

298/2019 – Έγκριση Πρακτικού 3 της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας» ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Φορτηγό όχημα ανατρεπόμενο.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/298.pdf"] ...

297/2019 – Έγκριση Πρακτικού 3 της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας» ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΑΦΕΑ.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/297.pdf"] ...

293/2019 – Έγκριση 1ου Α.Π.Ε (Τελικού – Τακτοποιητικού) και παράταση προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 5ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 »

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/293.pdf"] ...

292/2019 – Έγκριση μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Σ019 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Ζαλόγγου»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/292.pdf"] ...

291/2019 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Σ019 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Λούρου

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/291.pdf"] ...

290/2019 – Έγκριση πρακτικού Νο 3 εξέτασης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια εξοπλισμοί στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ” ΚΩΔ. MIS 5021738

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/290.pdf"] ...

282/2019 – Τροποποίηση της αρ 96/2019 ΑΟΕ, ως προς τη μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης, τους όρους της διακήρυξης και του έντυπου ΤΕΥΔ για το έργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΚ ΩΡΩΠΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 127.016,13 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α) με CPV 45233120-6

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/282.pdf"]...